ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*likeness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น likeness, -likeness-

*likeness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alikeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude Ops. unlikeness, dissimilitude
likeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness Ops. unlikeness, dissimilitude
likeness (n.) ภาพเหมือน See also: ภาพ Syn. image, portrait
manlikeness ( n.) ความเป็นลูกผู้ชาย See also: ความเป็นชาย Syn. masculinity, manhood
unlikeness (n.) ความไม่เหมือนกัน Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency
English-Thai: HOPE Dictionary
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
English-Thai: Nontri Dictionary
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด
Her child's the likeness of Alessa.ลูกสาวเธอ เธอเหมือนกับ Alessa
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้
One day they're gonna put a cartoon likeness of me on these walls.สักวันหนึ่งพวกเขา จะวาดการ์ตูนที่เหมือน ฉันไว้บนผนังพวกนี้
Make one in her likeness that won't.ลูกจะรังเกียจข้า... วันที่นางรู้ความจริง
Pretty favorable likeness, actually, given the subject.ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบเลยล่ะ, ที่จริง,มันหัวอ่อนน่ะ
Oh, it's a good likeness, don't you think?โอ้,มันเหมือนกันกันมาก นายไม่คิดว่า?
God chose us to make in His true likeness, to transcend childish human notions of morality.พระเจ้าได้เลือกเรา ที่ทำให้เป็นเหมือนร่างที่แท้จริงของพระองค์ เพื่อให้ทำให้ก้าวผ่านความไร้เดียงสาของมนุษย์เรื่องแนวคิดศิลธรรม
You need to come work with our sketch artist, see if we can get a likeness of this man.คุณต้องไปให้ปากคำ กับนักเสก็ตภาพของเรา ดูว่าเราจะได้ภาพเหมือนของชายคนนั้นไหม
And even as he worked desperately to create a cure, the young girl's father would record his daughter, her voice, her likeness, saving her for posterity.ขณะพยายามหายารักษาอย่างสิ้นหวัง เขาได้บันทึกภาพของลูกสาวไว้ เสียงของเธอ รูปลักษณ์ของเธอ เพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง

*likeness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P)
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P)
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness

*likeness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienähnlichkeit {f}family likeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *likeness*
Back to top