ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-likeness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น likeness, *likeness*,

-likeness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด
Her child's the likeness of Alessa.ลูกสาวเธอ เธอเหมือนกับ Alessa
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้
One day they're gonna put a cartoon likeness of me on these walls.สักวันหนึ่งพวกเขา จะวาดการ์ตูนที่เหมือน ฉันไว้บนผนังพวกนี้
Make one in her likeness that won't.ลูกจะรังเกียจข้า... วันที่นางรู้ความจริง
You need to come work with our sketch artist, see if we can get a likeness of this man.คุณต้องไปให้ปากคำ กับนักเสก็ตภาพของเรา ดูว่าเราจะได้ภาพเหมือนของชายคนนั้นไหม
Isaacs used the likeness of Alicia Marcus for the computer's interface.ใช้ภาพของอลิเซีย เป็นอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์
My likeness and voice were based on childhood recordings of Alicia Marcus, made by her father.รูปลักษณ์และเสียงฉัน สร้างจากเทปวัยเด็กของอลิเซีย มาร์คัส ซึ่งพ่อเธอเป็นคนบันทึก

-likeness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness

-likeness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienähnlichkeit {f}family likeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -likeness-
Back to top