ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lackey*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lackey, -lackey-

*lackey* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lackey (n.) คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ See also: ขี้ข้า Syn. footman, liveried manservant
lackey (n.) ผู้ติดตาม See also: ข้าติดตาม Syn. flunky, flunkey, toady
English-Thai: HOPE Dictionary
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey
English-Thai: Nontri Dictionary
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริวาร (n.) lackey See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman Syn. ลูกสมุน, ลูกน้อง Ops. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
สมุน (n.) lackey See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง Ops. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Äȼ§ÑÅ blackeyepea Isaac lucinda µÚ¶þ¼¾ µÚÊ®Î弯Credit: ฤศผงัล blackeyepea Isaac lucinda Credit:
The Lackeys' 50th anniversary party.งานครบรอบแต่งงาน50ปีของแลคกี้
Explain to me why Wil Wheaton and his lackeys get in and we don't.อธิบายให้ฟังทีว่าทำไมวิล วีทตันกับพวกลิ่วล้อ ถึงเข้าไปได้แต่เราอด
You really want to be her lackey for the rest of your life?เธอต้องการจะเป็นแค่คนติดตามไปตลอดชีวิตแบบนั้นเหรอ?
I'm just a lackey, a maker of beds.ข้าก็แค่คนรับใช้ คอยจัดเตียง
Okay, it's bad enough you're treating me like your lackey, but I'm not gonna sit here while you fake-compliment Ryder just to hurt me!โอเค! นั่นแย่พอแล้ว ที่ทำกับผมเหมือนพวกขี้ครอก และผมจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ ในขณะที่คุณพร่ำ\ คำชมปลอมๆใส่ไส่ไรเดร์
In return, she sent her lackey to snuff you out.ในทางกลับกัน เธอก็ส่งขี้ข้ามากำจัดคุณ
One day one of Wellington's lackeys shows up at my door and he tells me that, uh, Dana got an abortion, and, uh, he gives me a check, and he says that I have to get out of townวันหนึ่งก็มีคนงานของเวลลิงตันมาพบผมที่บ้าน และเขาบอกผมว่า ดาน่าไปทำแท้ง และเขาให้เช็คกับผม
And in a happy turn of events, I have your British lackey's guarantee on that.แล้วการจะให้งานนี้ออกมาดี ฉันมีสมุนคนอังกฤษของคุณ รับประกันให้
Pretty high and mighty coming from the lackey of a genocidal maniac.สูงส่งจังนะ ลิ่วล้อไอ้บ้า... ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
Thought when that lackey Gates stepped aside, we might have finally gotten a quartermaster who wasn't fully in the captain's pocket.คิดว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้ขี้ข้าเกตส์ มันหลีกไปจากทาง ในที่สุดพวกเราจะมีนายทหารฝ่ายพลาธิการ ใครที่ไม่ได้เป็นพรรคพวกของกัปตันเรือ อย่างเต็มที่ซะอีก
How the fuck can you think I was one of your lackeys, dude?นายคิดได้ยังไงว่า ฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบประจบนาย

*lackey* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, 马前卒 / 馬前卒] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, 走卒] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor)
巴儿狗[bā ér gǒu, ㄅㄚ ㄦˊ ㄍㄡˇ, 巴儿狗 / 巴兒狗] pekingese (a breed of dog); sycophant; lackey

*lackey* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[, burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands)
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer

*lackey* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial FR: esclave [m]
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling FR:
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lackey*
Back to top