ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hence, -hence-

*hence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hence (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. from now on, henceforth
hence (adv.) ดังนั้น (คำทางการ) See also: เพราะฉะนั้น Syn. consequently, therefore, thus
henceforth (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. from now on, hence
somewhence (adv.) บางแห่ง Syn. someplace
thence (adv.) จากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นต่อมา
thenceforth (adv.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา Syn. thence, thenceforward
thenceforward (adv.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา Syn. thenceforth, thence
whence (adv.) จากที่ไหน (คำทางการ) Syn. wherefrom
whence (conj.) มีผลมาจาก (คำทางการ) See also: จากสาเหตุ Syn. as a result
whencesoever (conj.) จากที่ใดก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น,จากนั้น,ตั้งแต่นั้นต่อมา,เพราะฉะนั้น,ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ดังนั้น., Syn. thenceforward (s)
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. =whenever
English-Thai: Nontri Dictionary
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
thence(adv) จากที่นั้น,ตั้งแต่นั้นมา,เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
whence(adv) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากไหน,ด้วยเหตุอะไร
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cerebellum (เอก.); cerebella (พหู.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้
ต่อนี้ไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป
ต่อแต่นี้ไป (adv.) hence See also: from now on Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป
ตั้งแต่นี้ต่อไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป
ตั้งแต่นี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future Syn. นับจากนี้ไป
ถัดจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้
นับจากนี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
Come, let us be brothers henceforth... and fight for the right as one!มา เรามาเป็นพี่น้องกันเถอะท่าน ตั้งแต่บัดนี้ และสู้เคียงข้างกัน !
Face, I know at last whence you've come!"ในที่สุด ผมก็ได้พบใบหน้านั้น เมื่อหล่อนปรากฏกาย"
Aspartic acid, hence the name.เขาเอาชื่อกรด แอสปราติก ที่อยู่ในหน่อไม้ มาตั้งเป็นชื่อ
It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came.แหวนต้องถูกนำเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของมอร์ดอ และโยนเข้าไปในเปลวเพลิงของหุบเขา ณ.ที่ๆมันถูกสร้างขึ้นมา
So it will never be examined or felt, hence your behavior becomes repetitive like the story.เพื่อให้พฤติกรรมของคุณ เป็นเหมือนในเรื่องเล่า - เหมือนในเรื่อง
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์
We've been involved for quite a while hence the shared suite.เราสองคนคบกันมานาน... ...ถึงขนาดแชร์ห้องสวีทห้องเดียวกัน
Those who aid the demon they must be cleansed by the fire from whence they came.สำหรับพวกที่ให้ความช่วยเหลือกับปีศาจ พวกมันจะถูกชำระล้าง ด้วยไฟจากที่ๆมันมา
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์

*hence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
何处[hé chǔ, ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ, 何处 / 何處] whence; where
以此[yǐ cǐ, ㄧˇ ㄘˇ, 以此] hence
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, 从今以后 / 從今以後] henceforth
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
何以[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, 何以] whence

*hence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward
以来[いらい, irai] (n-adv,n-t) since; henceforth; (P)
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate

*hence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
หนใด[X] (hon dai) EN: whence FR:
หนไหน[X] (hon nai) EN: whence FR:
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence FR: d'où ?
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now FR:
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
สืบไป[adv.] (seūppai) EN: from now on ; henceforth FR:
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour
ตั้งแต่นี้ต่อไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth FR: dorénavant
ถัดจากนี้[conj.] (that jāk nī) EN: henceforth FR:
ต่อจากนี้[conj.] (tø jāknī) EN: from now on ; henceforth ; from this time forward FR: à partir de maintenant
ต่อนี้ไป[adv.] (tø nī pai) EN: henceforth ; from now on ; from this time forth FR:
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hence*
Back to top