ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hence, *hence*,

-hence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
Aspartic acid, hence the name.เขาเอาชื่อกรด แอสปราติก ที่อยู่ในหน่อไม้ มาตั้งเป็นชื่อ
So it will never be examined or felt, hence your behavior becomes repetitive like the story.เพื่อให้พฤติกรรมของคุณ เป็นเหมือนในเรื่องเล่า - เหมือนในเรื่อง
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์
We've been involved for quite a while hence the shared suite.เราสองคนคบกันมานาน... ...ถึงขนาดแชร์ห้องสวีทห้องเดียวกัน
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์
Guest, this place is out of bounds to outsiders, hence you cannot come in.คุณคะ ที่นี่ห้ามคนนอกเข้ามานะคะ
I saw them inside Moo-Ryong's room, hence I left the house.ชั้นเห็นพวกเขาอยู่ในห้อง มูรยอง ก็เลยออกมาเองน่ะ
Last time i was here, karl kept throwing his perfect life in my face, and i just wanted to come back here and show him that we were doing well, too. hence the sport coat.ครั้งก่อนที่ฉันมา คาร์ลเบ่งเรื่องชีวิตที่สมบูรณ์แบบใส่หน้าฉัน ฉันต้องกลับมาที่นี่
I just sit back and cash the checks, hence the sport coat.ผมแค่นั่งโต๊ะแล้วรับเงิน ด้วยเหตุเพราะเสื้อโค้ทนี่
That's HENCE unconditional love.นั่นจึงเป็น "ความรักแบบปราศจากเงื่อนไข"

-hence- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")

-hence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence

-hence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now FR:
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hence-
Back to top