ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

henceforth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *henceforth*, -henceforth-

henceforth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
henceforth (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. from now on, hence
English-Thai: HOPE Dictionary
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้
ต่อนี้ไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป
ตั้งแต่นี้ต่อไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป
ตั้งแต่นี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future Syn. นับจากนี้ไป
ถัดจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้
นับจากนี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Arendelle will henceforth and foreverตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไปอเรนเดลจะ
"...that I will henceforth faithfully support,"ว่าข้าพเจ้าจะยึดหลัก ความซื่อสัตย์ต่อจากนี้ไป
...that I will henceforth faithfully support, protect, and defend the Constitution of the United States...ว่าข้าพเจ้าจะยึดหลัก ความซื่อสัตย์ต่อจากนี้ไป ปกป้องและคุ้มครอง รัฐธรรมนูญของสหรัฐ...
Then I shall henceforth call you "Chief"แล้วฉันต่อจากนี้ไปจะเรียกเจ้า หัวหน้า
Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me.นับจากนี้ไป ข้าคงไม่อาจกล่าวได้สิ่งใด สวยงามยิ่งไปกว่า ของขวัญที่นางมอบให้แก่ข้าอีกแล้ว
Henceforth you shall be known as Lord fucking Curtiss of fucking Kenya.ต่อไปนี้เจ้าจะได้ชื่อว่า ลอร์ดเคอร์ทิส แห่งดินแดนเคนย่า
Come, let us be brothers henceforth... and fight for the right as one!มา เรามาเป็นพี่น้องกันเถอะท่าน ตั้งแต่บัดนี้ และสู้เคียงข้างกัน !
Henceforth, do clock in and out on time.ฉะนั้น เริ่มและเลิกงานให้ตรงเวลาเสมอ
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต
Henceforthต้้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Henceforth, one by one, students will die.- หุปปากไปเลย นับจากนี้ไป นักเรียนจะตายไปทีละคน
Henceforth, you will be knownต่อจากนี้ไป เราจะรู้กัน

henceforth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, 从今以后 / 從今以後] henceforth
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on

henceforth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
以来[いらい, irai] (n-adv,n-t) since; henceforth; (P)
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter

henceforth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
สืบไป[adv.] (seūppai) EN: from now on ; henceforth FR:
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour
ตั้งแต่นี้ต่อไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth FR: dorénavant
ถัดจากนี้[conj.] (that jāk nī) EN: henceforth FR:
ต่อจากนี้[conj.] (tø jāknī) EN: from now on ; henceforth ; from this time forward FR: à partir de maintenant
ต่อนี้ไป[adv.] (tø nī pai) EN: henceforth ; from now on ; from this time forth FR:
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า henceforth
Back to top