ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

henceforward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *henceforward*, -henceforward-

henceforward ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
henceforwardadv. ดูhenceforth
English-Thai: Nontri Dictionary
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป

henceforward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter

henceforward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า henceforward
Back to top