ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thenceforth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thenceforth*, -thenceforth-

thenceforth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thenceforth (adv.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา Syn. thence, thenceforward
English-Thai: Nontri Dictionary
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thenceforth
Back to top