ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*foreshadow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foreshadow, -foreshadow-

*foreshadow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreshadow (vt.) เป็นลางบอกเหตุ See also: ส่อให้เห็น Syn. forebode, presage, portend
English-Thai: HOPE Dictionary
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
English-Thai: Nontri Dictionary
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreshadowingการเกริ่นการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งท่า (v.) foreshadow See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า
ตั้งท่า (v.) foreshadow See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Add the foreshadowing by showing a glimpse of a feather.ใส่เนื้อเรื่องให้เดา โดย แกล้งให้เห็น ขนนกเพียงแวบนึง
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค
Even 2000 years later, there'd still be believers (lol. foreshadowing? )แม้อีก 2000 ปี มันก็ยังคงน่าเชื่อ

*foreshadow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow

*foreshadow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予示[よじ, yoji] (n,vs) showing signs of; foreshadow
予表[よひょう, yohyou] (n,vs,adj-no) prefiguring; foreshadowing
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)

*foreshadow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งท่า[v.] (tangthā) EN: prepare oneself for ; foreshadow FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *foreshadow*
Back to top