ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portend*, -portend-

portend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portend (vt.) เป็นลาง See also: มีความหมาย, บอกเหตุล่วงหน้า Syn. predict, forecast
English-Thai: HOPE Dictionary
portend(พอร์เทนดฺ') vt. เป็นลาง,มีความหมาย,บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foretell,forecast
English-Thai: Nontri Dictionary
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what they portendและสิ่งที่น่ากลัวของมันนั้น...

portend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portend
Back to top