ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forebode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forebode*, -forebode-

forebode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forebode (vt.) แสดงว่าจะมี See also: เป็นลาง, บอกล่วงหน้า Syn. portend
English-Thai: HOPE Dictionary
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังหรณ์ (v.) forebode See also: presage, have a premonition Syn. สังหรณ์ใจ

forebode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫が知らせる[むしがしらせる, mushigashiraseru] (exp,v1) to forebode; to have a presentiment

forebode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forebode
Back to top