ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prefigure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prefigure*, -prefigure-

prefigure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prefigure (vt.) คาดว่า See also: คาดการณ์ไว้ว่า, ทำนายว่า
prefigurement (n.) สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งที่เป็นลางบอก Syn. omen, prognostic
English-Thai: Nontri Dictionary
prefigure(vt) เขียนไว้ล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า,บอกเหตุล่วงหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prefigure
Back to top