ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foreshadow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foreshadow, *foreshadow*,

-foreshadow- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค

-foreshadow- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予示[よじ, yoji] (n,vs) showing signs of; foreshadow

-foreshadow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งท่า[v.] (tangthā) EN: prepare oneself for ; foreshadow FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foreshadow-
Back to top