ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presage*, -presage-

presage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presage (n.) ลางสังหรณ์ Syn. augur, forecast, predict
English-Thai: HOPE Dictionary
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลางสังหรณ์ (n.) presage See also: premonition, presentiment Syn. ลางบอกเหตุ, ลาง

presage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, 前奏] prelude; presage

presage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลางดี[n. exp.] (lāng dī) EN: auspicious omen FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางร้าย[n. exp.] (lāng rāi) EN: FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางสังหรณ์[n. exp.] (lāng sanghø) EN: presage ; premonition ; presentiment FR: prémonition [f] ; présentiment [m] ; présage [m]
ลางอุบาทว์[n. exp.] (lāng ubāt) EN: ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
สัญญาณเตือนล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: omen FR: signe de présage [m]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
เป็นลาง[X] (pen lāng) EN: FR: présager
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

presage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophezeiung {f}presage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presage
Back to top