ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*descent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น descent, -descent-

*descent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descent (n.) การเคลื่อนลงมา See also: การตกลงมา Syn. falling, dropping Ops. rise, ascent
descent (n.) ทางลง
high descent (n.) ตำแหน่งราชวงศ์ Syn. sovereignty, nobility
incandescent (adj.) ที่ร้อนแรง (อารมณ์) See also: ที่เร่าร้อน Syn. ablaze, fiery
incandescent (adj.) ที่ส่องแสง Syn. glowing, fluorescent, radiant
incandescent lamp (n.) ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง
iridescent (adj.) มีสีสันเหมือนสีรุ้ง See also: มีสีเหลือบ Syn. opalescent
recrudescent (adj.) ซึ่งระบาดใหม่
sudden descent (n.) การโฉบลงอย่างรวดเร็ว See also: การถลาลง Syn. stoop
viridescent (adj.) ที่มีสีเขียวอ่อน Syn. greenish
English-Thai: HOPE Dictionary
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
English-Thai: Nontri Dictionary
candescent(adj) ร้อนเป็นไฟ
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
viridescent(adj) มีสีเขียวอ่อน,อมเขียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
descentการสืบเชื้อสาย, การสืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recrudescent-กลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viridescentสีเขียวอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iridescent Sheenรัศมีเหลือง, เงาประกายรอบๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสืบเชื้อสาย (n.) descent
ทางลง (n.) route of descent See also: way down Ops. ทางขึ้น
เชื้อสาย (n.) descent See also: lineage, blood relation, extraction, blood line Syn. สายเลือด
เลือด (n.) descent See also: lineage, blood relation, extraction, blood line Syn. สายเลือด, เชื้อสาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where is my beige iridescent lipstick?ลิปสติกสีเทาอ่อนของหนูอยู่ไหนเนี่ย?
In Fiji, they have... iridescent algae that come out once a year in the water.ในฟิจิ ที่นั่นมี... พืชทะเลเรืองแสงลอยน้ำมาปีละครั้ง
It's not like a smooth descent, it's a crash landing.ไม่ได้ตกลงมาแบบราบเรียบ มันคือการปะทะของพื้นดิน
Control estimates their descent at 100 meters an hour.ศูนย์ควบคุมประมาณความเร็วของพวกมันได้ 100 เมตรต่อชั่วโมง
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time.แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า.
Well, we've begun our initial descent into Miami.ตอนนี้เราได้เข้าสู่ไมอามี่แล้ว
You may have noticed we've begun our final descent into Los Angeles.ท่านผู้โดยสารคงทราบแล้วว่าเราเริ่ม ลดเพดานบิน สู่เมืองลอสแองเจิงลีสแล้ว
On our initial descent into, Baltimore...เพื่อจะต่อไปยังบัลติมอร์
We're looking for an employee here of Eastern European descent who may have also worked in a D.C.- area hospital about four years ago.เรากำลังมองหา ลูกจ้างของคุณคนหนึ่งในที่นี่ คนที่มีรากเหง้า มาจากยุโรปตะวันออก และเขาอาจเคยทำงาน อยู่ในโรงพยาบาล เขต ดี.ซี. สักราว 4 ปีก่อน
Looks like transfer from the murder weapon-- thin flecks of iridescent metal.ดูเหมือนมาจากอาวุธที่ใช้ฆาตกรรม-- จุดเล็กๆของความวาวโลหะ
We got your blue coral here, a power supply, air filter, water conditioner, a couple of plants and some incandescent bulbs.เราต้องใช้หินปะการังสีน้ำเงินตรงนี้ แล้วก็เครื่องปั๊มลม เครื่องปรับสภาพน้ำ สักสองคู่ แล้วก็หลอดไฟอีกหน่อย

*descent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, 白炽灯 / 白熾燈] incandescent light
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, 种系 / 種系] evolutionary line; line of descent
亚裔[yà yì, ㄧㄚˋ ㄧˋ, 亚裔 / 亞裔] of Asian descent

*descent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American)
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent)
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus)
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent)
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P)
下降[かこう, kakou] (n,vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P)
出自[しゅつじ, shutsuji] (n) (1) birthplace; (2) descent; blood-lines; origins; (3) one's outward self
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) raid; assault; descent
滑降[かっこう, kakkou] (n,vs) skiing down a slope; doing downhill skiing; descent; (P)
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent
直滑降[ちょっかっこう, chokkakkou] (n) schuss; straight descent
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus)
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent

*descent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[adj.] (beūa) EN: iridescent FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
การลง[n.] (kān long) EN: FR: descente [f]
ขาลง[X] (khālong) EN: on the way down ; descent FR:
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
คุ[adj.] (khu) EN: smouldering ; incandescent FR:
เลื่อมพราย[adj.] (leūam phrāi) EN: iridescent FR:
เหลือบ[adj.] (leūap) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish ; iridescent FR:
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
ลูกครึ่ง[n.] (lūkkhreung) EN: person of mixed Thai and foreign blood ; person of mixed parentage ; person of mixed descent ; half-blood FR: eurasien [m]
เมฆสีรุ้ง[n. exp.] (mēk sī rung) EN: iridescent cloud FR:
พรรณราย[adj.] (phannarāi) EN: resplendent ; iridescent FR:
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent FR:
ปลาสวาย[n. exp.] (plā sawāi) EN: Iridescent Shark Catfish ; Pangasius Catfish ; Striped Catfish FR:
สีดำเหลือบ[adj.] (sī dam leūa) EN: iridescent black FR: noir irrisé
ส่วย[n. prop.] (Sūay) EN: Suay [a tribe of Mon-Cambodian descent residing on mountains] ; Kuay FR:
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทโวโรหนะ[n. prop.] (Thēwōrōnā ) EN: The Buddhas descent from the celestial world FR:
วงศ-[pref.] (wongsa-) EN: lineage ; family ; dynasty ; clan ; kinship ; descent; stock ; race FR:
วงศ์สกุล[n.] (wongsakun) EN: family ; lineage ; descent ; stock FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

*descent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühstrumpf {m}incandescent mantle
irisierend; schillernd {adj}iridescent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *descent*
Back to top