ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-descent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น descent, *descent*,

-descent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Control estimates their descent at 100 meters an hour.ศูนย์ควบคุมประมาณความเร็วของพวกมันได้ 100 เมตรต่อชั่วโมง
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time.แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป
Well, we've begun our initial descent into Miami.ตอนนี้เราได้เข้าสู่ไมอามี่แล้ว
You may have noticed we've begun our final descent into Los Angeles.ท่านผู้โดยสารคงทราบแล้วว่าเราเริ่ม ลดเพดานบิน สู่เมืองลอสแองเจิงลีสแล้ว
On our initial descent into, Baltimore...เพื่อจะต่อไปยังบัลติมอร์
We're looking for an employee here of Eastern European descent who may have also worked in a D.C.- area hospital about four years ago.เรากำลังมองหา ลูกจ้างของคุณคนหนึ่งในที่นี่ คนที่มีรากเหง้า มาจากยุโรปตะวันออก และเขาอาจเคยทำงาน อยู่ในโรงพยาบาล เขต ดี.ซี. สักราว 4 ปีก่อน
Ladies and gentlemen we are beginning our descent into Berlin Tegel where local time is 8:30 a.m. And the temperature is a cool minus four degrees.ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรี เรากำลังนำท่านสู่เบอร์ลิน เวลาท้องถิ่น 10.00 น.
So while I spent the next day continuing my descent into the inferno Mike was in man heaven.ในขณะที่ฉันทนไปอีกวัน เพื่อปะทังภูเขาไฟไว้.. ไมค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดี
♪ You're black, white, beige, chola descent# เธอจะสูงจะต่ำ จะดำจะขาว #
Now deprive him of food, and stage by stage, it's a slow descent into madness.ตอนนี้ที่เขาเริ่มอดอาหาร ที่ละขันทีละขั้น มันจะค่อยๆนำพาไปสู่ความบ้าคลั่ง
When evil assails us, when fear weakens us, when descent threatens us, in the circle we will find out power.กับความชั่วร้าย เมื่อเหล่าปีศาจมารบกวนพวกเรา เมื่อความกลัวทำให้เราอ่อนแอ เมื่อความตกต่ำคุกคามเรา
"Haven's descent continues."" ความล่มสลายของเฮเวน"

-descent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) raid; assault; descent
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent
直滑降[ちょっかっこう, chokkakkou] (n) schuss; straight descent
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus)
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent

-descent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
ขาลง[X] (khālong) EN: on the way down ; descent FR:
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
ลูกครึ่ง[n.] (lūkkhreung) EN: person of mixed Thai and foreign blood ; person of mixed parentage ; person of mixed descent ; half-blood FR: eurasien [m]
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent FR:
ส่วย[n. prop.] (Sūay) EN: Suay [a tribe of Mon-Cambodian descent residing on mountains] ; Kuay FR:
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทโวโรหนะ[n. prop.] (Thēwōrōnā ) EN: The Buddhas descent from the celestial world FR:
วงศ์สกุล[n.] (wongsakun) EN: family ; lineage ; descent ; stock FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -descent-
Back to top