ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opalescent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opalescent*, -opalescent-

opalescent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opalescent (adj.) มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล
English-Thai: HOPE Dictionary
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์
Look, I don't know the sign for opalescent.ฉันไม่รู่ท่าใบ้คำนั้น
This is citrine. This is opalescent.นี่คือ Citrine นี่คือ Opalescent

opalescent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like
opalisierend {adv}opalescently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opalescent
Back to top