ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ample*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ample, -ample-

*ample* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ample (adj.) เพียงพอ See also: มากพอ Syn. abundant, plentiful
ample (adj.) ใหญ่ See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
authoritative example (n.) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน Syn. pattern
example (n.) ตัวอย่าง See also: แบบอย่าง Syn. sample
for example (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
make an example of (idm.) แสดงผลของ See also: บอกพฤติกรรมของ
sample (n.) ตัวอย่าง See also: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร Syn. specimen, example, instance, illustration
sample (adj.) ซึ่งเป็นตัวอย่าง See also: ซึ่งเป็นของทดลอง Syn. representative, illustrative, typifying
sample (vt.) เอาเป็นตัวอย่าง See also: สุ่มตัวอย่าง Syn. examine, try, test
sampler (n.) ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler (n.) สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง See also: ผู้เป็นตัวอย่าง Syn. model
trample (vi.) กระทืบ See also: เหยียบย่ำ
trample on (phrv.) เหยียบ/ย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบหรือย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบย่ำ See also: ทับถม Syn. step on, tread on, walk over
trample on (phrv.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน Syn. tread on, walk on
trample out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. tread out
unexampled (adj.) ซึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อน See also: ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก Syn. sole, unique, unprecedented Ops. usual
English-Thai: HOPE Dictionary
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
champleชองเปลอเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grab sampleตัวอย่างสุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sampleตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Sampleตัวอย่าง [การบัญชี]
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ) เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทืบ (v.) trample See also: stamp, crush with the foot, tread Syn. เหยียบ
กระทืบเท้า (v.) trample See also: stamp down, crush with the foot, tread
กลุ่มตัวอย่าง (n.) sample See also: representative sample Syn. กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง (n.) sample See also: representative sample
ของตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ของทดลอง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ตัวอย่างสินค้า
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance
ตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
ตัวอย่างสินค้า (n.) sample
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตามตัวอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ, ตามแบบอย่าง
ตามแบบ (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบอย่าง
ตามแบบอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Could you give me an example?คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
Let me give you an example,…ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
About three hours ago... there was several people trampled to death.{\cHFFFFFF}ประมาณสามชั่วโมงที่ผ่านมา ... {\cHFFFFFF}มีคนหลายคน เหยียบย่ำไปสู่ความตาย
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง
I mean, for example, when I eat at night, I-จริงๆนะ, อย่างเช่น, ตอนฉันกินมื้อค่ำ, ฉัน--
The horses won't trample on us. Lie down!ม้าไม่เหยียบเราหรอก นอนลง
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้?
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน

*ample* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, 充份] ample; sufficient; abundant; full
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 例句] example sentence
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, 例语 / 例語] example sentence
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 经验丰富 / 經驗豐富] experienced; with ample experience
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
抽样[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, 抽样 / 抽樣] sample; sampling
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 样品 / 樣品] sample; specimen
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, 样本 / 樣本] sample; specimen
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 褎] sleeve; ample flowing robes
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill
浩博[hào bó, ㄏㄠˋ ㄅㄛˊ, 浩博] vast and plentiful; ample; very many
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example

*ample* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P)
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
たっぷり[, tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P)
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples)
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P)
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P)
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy)
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P)
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
手本帖[てほんちょう, tehonchou] (n) book of calligraphy samples; copybook; portfolio
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample
擬音語[ぎおんご, giongo] (n) {ling} example of onomatopoeia; onomatopoeic word
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs)
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example

*ample* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดั่งเช่น[X] (dang chen) EN: for example FR:
จุดตัวอย่าง[n. exp.] (jut tūayāng) EN: sample point FR:
การแจกแจงของค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: distribution of the sample proportion FR:
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūa) EN: taking a sample FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi) EN: purchase by sample FR:
การสุ่มตัวอย่าง[n.] (kān sumtūay) EN: random sampling ; random sample FR:
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample FR:
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง = ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: sample mean FR:
ขายตามตัวอย่าง[v.] (khāitāmtūay) EN: sell by sample ; sale by sample ; FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (khā satsūan) EN: sample proportion FR:
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
ของตัวอย่าง[n. exp.] (khøng tūayā) EN: sample FR: échantillon [m]
ควรเป็นแบบอย่าง[v. exp.] (khūan pen b) EN: set a good example FR: montrer le bon exemple
ความแปรปรวนตัวอย่าง[n. exp.] (khwām praēp) EN: sample variance FR:
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayān) EN: sample ; representative sample FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบเท้า[v. exp.] (kratheūp th) EN: trample ; stamp FR:
เกรฟฟรุต[n.] (krēpfrut) EN: grapefruit FR: pamplemousse [m]
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: ample FR:
เหลือเฟือ[adj.] (leūafeūa) EN: more than enough ; plenty ; ample ; excessive ; overabundan FR:
เหลือกินเหลือใช้[X] (leūa kin le) EN: more than enough ; ample FR:

*ample* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
ausgiebig; reichlich {adj} | ausgiebiger; reichlicher | am ausgiebigsten; am reichlichstenample | ampler | amplest
Probenmaterial {n}ancillary sample
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection
Besetzungsbeispiel {n}configuration example
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample
Fallbeispiel {n}case example
Musterkoffer {m}case of samples
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Mischprobe {f}composite sample
Wassermischprobe {f}composite water sample
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Gewebemuster {n}fabric sample
Längsprobe {f}longitudinal sample
Modellfall {m}model; perfect example
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample
Musterbeispiel {n}perfect example
Musterbuch {n}pattern book; sample book
Zahlenbeispiel {n}numerical example
Raumsondierungen {pl}piling samples
Druckmuster {n}printed sample
Zufallsstichprobe {f}random sample
Blutentnahme {f}taking of a blood sample
Querprobe {f}transverse sample
Produktmuster {n}trial product sample
Zweistichprobentest {m}two sample test
Anwendungsbeispiel {n}example of use
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Abfragemodus {m}sample mode
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate
Musterkarte {f}sample card
Mustermesse {f}sample fair
Probekapsel {f}sample sagger
Probeneinspritzung {f}sample injection
Probenkapazität {f}sample capacity
Probenvorbereitung {f}sample preparation
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ample*
Back to top