ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ample-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ample, *ample*,

-ample- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ
I trust you will find ample space for engaging in English traditions.I trust you will find ample space for engaging in English traditions.
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.เขาต้องใช้ธรรมชาติช่วย โดยใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
But,uh,I sure was glad for the ample cargo space,not to mention the tinted windows.แต่มันคงดีใจที่ได้นอนในที่กว้างขวางแบบนี้ กระจกติดฟิล์ม
You were right about the ample cargo space.คุณพูดถูกเรื่องที่ว่างกว้างขวางนี่
There will be ample opportunity to discuss that later, but right now...มีโอกาสมากมายที่จะพูดถึงเรื่องนั้น กันทีหลัง แต่ตอนนี้...
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย
Well, there are ample opportunities out there. Like mr.ที่จริง มีโอกาส\ ที่ดีมากๆเลย
Now, we don't profess to offer much, but love, we have... in ample supply.ในตอนนี้เราไม่ได้แสดงตัว เสนอขออะไรไปมากนัก แต่ความรัก ที่เรามี... มากเหลือเฟือ
I'd like to get my hands on her ample nossels, if you'd pardon the engineering parlance.อยากลูบไล้เครื่องเทอร์โบคู่นั่นชะมัด อย่าถือสาศัพท์แสงในวิศวะนะ
I've had ample opportunity to observe Browning and adopt his physical presence, study his mannerisms, and so on and so forth.ผมได้มีโอกาสเหลือเฟือที่จะสังเกตบราวนิ่ง ... ... และนำมาใช้ปรากฏทางกายภาพของเขาการศึกษากิริยาท่าทางของเขาและอื่น ๆ และอื่น ๆ

-ample- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 经验丰富 / 經驗豐富] experienced; with ample experience
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 褎] sleeve; ample flowing robes

-ample- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: ample FR:
เหลือเฟือ[adj.] (leūafeūa) EN: more than enough ; plenty ; ample ; excessive ; overabundan FR:
เหลือกินเหลือใช้[X] (leūa kin le) EN: more than enough ; ample FR:
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; self-sufficient ; adequate ; ample FR: suffisant
เต่งตึง[adj.] (teng teung) EN: firm and ample ; gorgeous FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ample-
Back to top