ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยาก*, -อยาก-

อยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยาก (v.) be hungry Syn. กระหาย Ops. อิ่ม
อยาก (v.) desire See also: want, wish for, crave, long for Syn. ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์
อยาก (adv.) cravenly See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly Syn. ทะเยอทะยาน, ตะกลาม
อยาก (v.) want See also: require, need Syn. ต้องการ, ใคร่ได้
อยาก (v.) crave See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire Syn. หื่น, ใคร่
อยาก (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, ประสงค์, หวัง
อยาก (v.) wish See also: desire, want, intend, mean, purpose, aim Syn. ต้องการ, ปรารถนา, หวัง, เรียกร้อง, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, หมายมั่น, มุ่งหมาย, มุ่ง
อยาก (v.) thirst for See also: be thirsty Syn. หิว Ops. อิ่ม
อยาก (v.) desire See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want Syn. ปรารถนา, ต้องการ
อยาก (v.) desire (food) See also: be weak with hunger, famish Syn. หิว
อยาก(รับประทานอาหาร) (v.) crave Syn. อยากดื่ม (เหล้า)
อยากจะ (v.) want See also: would like to, feel like (doing something) Syn. ต้องการจะ
อยากจัด (v.) crave See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, Syn. กระหายจัด
อยากดื่ม (เหล้า) (v.) crave Syn. อยาก(รับประทานอาหาร)
อยากทราบ (v.) eager to know See also: be curious, be studious Syn. ใคร่รู้
อยากนอน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วงนอน
อยากนอน (v.) be sleepy See also: be drowsy, be somnolent, be dozy Syn. ง่วง
อยากน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, โหยน้ำ
อยากรู้ (v.) eager to know See also: be curious, be studious Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้
อยากรู้อยากเห็น (adj.) curious Syn. อยากรู้
อยากรู้อยากเห็น (v.) be curious See also: be anxious to know, be inquisitive Syn. อยากรู้
อยากได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
อยากได้ (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
อยากได้ (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
อยากได้ (v.) be ambitious See also: desire, crave, want exceedingly, aspire Syn. ทะเยอทะยาน
อยากได้ (v.) require See also: want, need, request, ask, demand, desire Syn. ใคร่ได้, ประสงค์
อยากได้ (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bulimian. ความอยากอาหารมากผิดปกติ
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
famine(แฟม'มิน) n. ภาวะข้าวยากหมากแพง,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,วาตภัย,ความอดตาย, Syn. starvation
famish(แฟม'มิช) vt.,vi. ทำให้อดอยาก,อดอยาก,อดตาย, Syn. starve
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
hanker(แฮง'เคอะ) n. อยากได้,ทะเยอทะยาน., See also: hankerer adv., Syn. wish
English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
loth(adj) ไม่เต็มใจ,ไม่อยากทำ,ไม่ชอบ
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
shall(va) จะ,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
thirst(n) ความกระหาย,ความอยาก,ความต้องการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inappetenceความไม่อยากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appetiteความอยากอาหาร, ความอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transsexualismภาวะอยากแปลงเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Appetizersสิ่งกระตุ้นความอยากอาหาร [การแพทย์]
Caloric Balance, Negativeการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Curiosityความอยากรู้อยากเห็น [การแพทย์]
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Starvationความอดอยาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
care for (phrv.) อยาก See also: ต้องการ, ชอบ
feel like (phrv.) อยาก See also: ต้องการ, ปรารถนา
get up (phrv.) อยาก (หิว, กระหาย) Syn. work up
want for (phrv.) อยากจับตัวมาลงโทษ
start out (phrv.) อยากทำ See also: มุ่งมั่น, ตั้งใจทำ Syn. set off, set out, start off
hae a penchant for doing something (idm.) อยากทำบางสิ่ง See also: โน้มเอียงที่จะทำบางสิ่ง
burn for (phrv.) อยากมาก See also: ต้องการอย่างยิ่ง
aspire after (phrv.) อยากมี See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา Syn. aspire to
aspire to (phrv.) อยากมี See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา Syn. aspire after
lech after (phrv.) อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง) See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ Syn. lust after
lech for (phrv.) อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง) See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ Syn. lust after
lamenting (adj.) อยากร้องไห้ See also: ซึ่งรู้สึกจะร้องไห้ Syn. weeping, mournful
tearful (adj.) อยากร้องไห้ See also: ซึ่งรู้สึกจะร้องไห้ Syn. weeping, mournful, lamenting
tearfully (adv.) อยากร้องไห้
have a sweet tooth (idm.) อยากรับประทานขนมหวาน
curious (adj.) อยากรู้อยากเห็น Syn. inquiring, prying
want up (phrv.) อยากลุกจากเตียงนอน
long for (phrv.) อยากอย่างมาก See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก Syn. itch for, sigh for, yearn or
yearn or (phrv.) อยากอย่างมาก See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก Syn. itch for, sigh for
want off (phrv.) อยากออกจากรถ See also: อยากลงจากรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you want me to buy anything for you?อยากให้ฉันซื้ออะไรมาฝากไหม?
Want me to lend you some cash?อยากยืมเงินฉันบ้างไหม?
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
What do you want me to do?คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
I can't believe I left it thereฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
Put me downวางฉันลง ฉันอยากเห็น
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wanna die. I don't wanna die.ฉัน ไม่ อยาก ตาย ฉัน ไม่ อยาก ตาย
With this, I can settle dad's problem and I won't starve.แค่นี้... . ฉันก็แก้ปัญหาของพ่อ และตัวฉันที่อด ๆ อยาก ๆ ได้แล้ว
All right.- ครับ อยาก อยากตามฉันมามั้ย
Guinevere, I... want you to know that your job is safe.เกวน, ข้า... . อยาก ให้รู้ \ ว่างานของเจ้าจะปลอดภัย
You want to follow me?- ครับ อยาก อยากตามฉันมามั้ย
I do. I do want to know.อยากสิ อยาก ฉันอยากรู้
Why would i want to destroy this stunning thing...ทำไมฉันถึงจะต้อง อยาก ทำลาย สิ่งที่น่าทึ่งนี้...
Flying a little low? Maybe you should get high.นายเองก็บินต่ำลง อยาก High หน่อยมั้ย?
That was followed by stage four-- a rush of epiphanies... i... don't... need... food.แล้วก็ตามมาด้วยขั้นที่สี่ เริ่มแสดงออกว่าดีขึ้น ฉัน ไม่ อยาก กิน
Ma'am, you're not gonna wanna hear this in front of your kids.แหม่มคุณไม่ gonna อยาก ได้ยินนี้ในด้านหน้าของเด็กของคุณ.
Yeah, they'd all love to hear what you've been up to.อืม, พวกเขาคง อยาก จะฟังมากๆ ว่าคุณเป็นยังไงมาบ้าง
I'm letting you know.ฉัน แค่ อยาก ให้ นายรู้
Yeah, I think so. ♪ Sun in the sky, you know how I feel ♪อยาก คิดเหมือนกัน ได้เวลาพาเพื่อนกลับเรือแล้ว
Yes. Yes, we'll do anything.อยาก อยากสิ เราจะทำทุกอย่าง
Yeah. Fuck me, baby.อยาก เอาเลยที่เลยที่รัก
Yeah. But we have to be very discreet, because my girlfriend...อยาก แต่เราต้องระวัง
What service may I do you?อยาก.. ให้ฉัน.. รับใช้อะไร
I guess I have to play itอยากๆ เออถ้าอย่างนั้น
The whole time, I wanted to rip his face off.อยากกระชากหนังหน้ามันออกมาใจจะขาด
[Actress screaming]อยากกระทั่งชนะส่วนที่กลัวได้
Want to try shitting blood?อยากกระอักเลือดนักรึ
I might just give you a big wet kiss.อยากกระโดดจูบปากนายซักจ๊วบ
Four score and seven years ago...อยากกลับตั้งแต่ชาติที่แล้ว
I'm sure everybody wants to get home, so I'm gonna be quick.อยากกลับบ้านกันแล้วสิ
HE'S KEEN TO GET HOME.อยากกลับบ้านขนาดนั้นเลย
I can't wait to get a little taste of home.อยากกลับบ้านจนตัวสั่นแล้ว
Do you want to go home? Do you want to turn around?อยากกลับบ้านมั๊ย\ อยากกลับไปรึเปล่า
Do you wanna go home?อยากกลับบ้านรึเ้ปล่าจ๊ะ
You want to go home, don't you?อยากกลับบ้านไม่ใช่หรือ?
Wanna go back?อยากกลับเข้าไปข้างในไหม
Straight back in it then, eh?อยากกลับเข้าไปอีกใช่ไหม
Want to go back to the party?อยากกลับเข้าไปในงานเหรอ
(scoffs) You want to reconnect with that deadbeat?อยากกลับไปติดต่อ ตาแก่ไม่เอาไหนนั่น
You're headed back to the lobby job.อยากกลับไปทำงานที่ล็อบบี้ไหม
Can't wait to go home and get some sleep.อยากกลับไปนอนที่บ้านแล้ว
Hey! What the hell?อยากกลับไปปาร์ตี้จุง!
I bet you wanna get back at her.อยากกลับไปหาเธอล่ะสิ
You want your mommy back?อยากกลับไปหาแม่เหรอ?
You want to get back to be with her.อยากกลับไปอยู่กับหล่อนใช่ไหม?
Miss backup dancer days?อยากกลับไปเป็นแค่แดนเซอร์รึไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยาก
Back to top