ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สรรเสริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สรรเสริญ*, -สรรเสริญ-

สรรเสริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สรรเสริญ (v.) praise See also: admire, laud, extol, eulogize Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน
สรรเสริญเยินยอ (v.) fawn upon/on See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น
สรรเสริญเยินยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
allelula(แอลละลู' อะ) interj. สรรเสริญพระเจ้า. -n. เพลงสรรเสริญพระเจ้า -alleluiatic adj.
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
applause(อะพลอซ') n. การปรบมือ,เสียงปรบมือ,การสรรเสริญ. -applausive adj.
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
celebrant(เซล'ละบรันทฺ) n. ผู้ร่วมพิธีศาสนา,ผู้ร่วมการฉลอง,ผู้สรรเสริญคนที่ตายไปแล้ว
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
christmas caroln. เพลงสรรเสริญในเทศกาลคริสต์มาส
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
doxologyn. เพลงสรรเสริญพระเจ้า, See also: doxological adj. ดูdoxology
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon
encomiast(เอนโค'มิแอสท) n. ผู้สรรเสริญ, See also: encomiastic adj. ดูencomiast encomiastical adj. ดูencomiast
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
eulogise(ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ, See also: eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize, Syn. tribute
eulogist(ยู'ละจิสทฺ) n. ผู้สรรเสริญ,ผู้เขียนคำสรรเสริญ
eulogistic(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogistical(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogize(ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ, See also: eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize, Syn. tribute
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ,การสรรเสริญ
extol(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
glorificationn. การสรรเสริญ
glorify(กลอ'ริไฟ) vt. สรรเสริญ,ทำให้รุ่งโรจน์., See also: glorifier n., Syn. exalt
hosanna(โฮแซน'นะ) interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์.
hymn(ฮิมนฺ) n.,vt. (สวด,ร้อง) เพลงสวด,เพลงสรรเสริญ,เพลงศาสนา, Syn. paean
kudos(คู'โดซ,-ดอส) n. การสรรเสริญ,ความรุ่งโรจน์
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
eulogise(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
eulogize(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
hymn(n) เพลงสรรเสริญ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
laurel(n) พวงมาลัย,เกียรติยศ,การสรรเสริญ
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encomiumบทสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hymnเพลงสวดสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acclaim (vt.) สรรเสริญ Syn. praise, laud, celebrate
celebrate (vt.) สรรเสริญ See also: ยกย่อง Syn. praise
extol (vt.) สรรเสริญ See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ Syn. eulogize, laud, praise
laud (vt.) สรรเสริญ See also: ยกย่อง, ชมเชย Syn. praise, eulogize
eulogize (vt.) สรรเสริญ (คำทางการ) See also: เยินยอ, ยกย่อง Syn. extol, glorify, praise
eulogize (vi.) สรรเสริญ (คำทางการ) See also: เยินยอ, ยกย่อง Syn. extol, glorify, praise
sing (vi.) สรรเสริญด้วยบทกวี See also: สดุดีด้วยบทกวี Syn. versify
sing (vt.) สรรเสริญด้วยบทกวี See also: สดุดีด้วยบทกวี Syn. versify
aggrandizement (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. apotheosis, exaltation
alleluia (n.) เพลงสรรเสริญพระเจ้า Syn. hallelugah
applauding (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, esteem Ops. contempt, hatred
encomium (n.) คำสรรเสริญ See also: คำยกย่อง Syn. compliment, eulogy, panegyric
eulogy (n.) ถ้อยคำสรรเสริญ See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ Syn. commendation, glorification
exaltation (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. aggrandizement, apotheosis
glorification (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. aggrandizement, apotheosis, exaltation
glorified (adj.) น่าสรรเสริญ See also: น่ายกย่อง, น่าเทิดทูน Syn. blessed, praised
hallelugah (n.) เพลงสรรเสริญพระเจ้า
halleluiah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
hallelujah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า Syn. halleluiah
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A chance to be admired and gain the rewards that follow.ลาภยศ สรรเสริญ .. เงินทองไหลมาเทมา
Easy on the praise, honey.สรรเสริญกันหน่อยสิ ที่รัก
Praise the life... that has lived.สรรเสริญชีวิต ที่มีชีวิตอยู่
Praise the sword... when it kills.สรรเสริญดาบ เมื่อมันฆ่า
Praise His light.สรรเสริญต่อจิตวิญญาณเขา
Praise most fortunate to be overheard by loyal wife.สรรเสริญที่สุดโชคดีที่ จะได้ยินจากภรรยาคนที่ซื่อสัตย์
Give praise to the lord jesus christ.สรรเสริญนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า
Praise the ice... when it holds.สรรเสริญน้ำแข็ง เมื่อมันถือ
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม
My strength, and my redeemer.สรรเสริญพระผู้ไถ่บาป
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands.สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์
Praise God that change is coming.สรรเสริญพระเจ้าการ เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง
"Glorify God in your body and your spirit... which are God's"สรรเสริญพระเจ้าในกายคุณ และในวิญญาณคุณ ซึ่งเป็นของพระเจ้า
Praise the day... when it ends.สรรเสริญวัน มันจบลงเมื่อ
Praise for the slaves that murdered Seppius!สรรเสริญสำหรับทาส ที่ฆ่า Seppius!
Hail to the Aesir and the Vanir.สรรเสริญแค่เทพเอซีร์ และเทพวาเนียร์
Hail to Odin, Thor, and frey.สรรเสริญแด่ เทพโอดิน เทพธอร์ และเทพเฟรย์
And a man who fancies himself a god feels a very human chill crawl up his spine.สรรเสริญแด่ผู้พลีชีพ ! เซอร์สิสจะกล้าส่ง ผู้ใดมาอีก ?
Hail to the mighty fecund earth.สรรเสริญแด่ผู้มอบความยิ่งใหญ่ ให้กับพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์
Hail to Odin's spear, Thor's hammer.สรรเสริญแด่หอกของเทพโอดิน ค้อนของเทพธอร์
Hail to Njord, Ran, and Tyr.สรรเสริญแด่เทพนอร์ด เทพราน และเทพเธียร์
Hail to Balder, Bragi, and Eir.สรรเสริญแด่เทพบัลเดอร์ เทพบรากีย์ และเทพเอร์
Hail to Lin, Ifon, and Mimir.สรรเสริญแด่เทพลินน์ เทพไอฟอน และเทพมิเมียร์
Hail to Vali, Sif, and Heimdall.สรรเสริญแด่เทพวาลี เทพซิฟ และเทพเฮมดัล
Hail to Freja, Loki, and Frigg.สรรเสริญแด่เทพเฟรยาร์ เทพโลกิ และเทพฟริกก์
Hail to the gods and goddesses.สรรเสริญแด่เทพและเทพธิดา
May God be praised.ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ
You, who are our glory.นาย คือคนที่เราสรรเสริญ
Funny that's my specialty.อย่าสรรเสริญผมนักเลย... หัวหน้าเผ่าบอกว่าเหลือการทดสอบอีกอย่างหนึ่ง
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู
The papers praised him, then trashed him.หนังสือพิมพ์สรรเสริญเขา, หลังจากนั้นก็เขี่ยเขาทิ้ง.
Permit me to echo your praise.โปรดอนุญาติให้ข้าได้กล่าวคำสรรเสริญต่อท่าน
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
And few there be that find it. Praise the lord.แล้วจะมีสักกี่อย่างที่ค้นหมันเจอ ขอสรรเสริญพระเยซูพระผู้เป็นเจ้า
All the officials praise Dae-So.เหล่าขุนนางต่างพากันสรรเสริญแดโซ
Praise the innocent for their sacrifice.ขอสรรเสริญความบริสุทธิ์ สำหรับความเสียสละของพวกเค้า
Leonidas, my compliments and congratulations.แม้ติดที่ความจองหอง เหลือทนของท่านบ้าง สมมติเทพมาเพื่อสรรเสริญ ความอาจหาญ
We sing about them.เราจะร้องเพลงสรรเสริญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สรรเสริญ
Back to top