ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blessed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blessed*, -blessed-

blessed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: น่าบูชา Syn. holy, saintly
blessed (adj.) มีโชค See also: มีความสุข
Blessed Virgin Mary (n.) พระมารดาของพระเยซู
blessedness (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. happiness
English-Thai: HOPE Dictionary
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
English-Thai: Nontri Dictionary
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำสังข์ (n.) blessed water See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony Syn. น้ำพระพุทธมนต์
พาสนา (n.) blessedness See also: blissfulness, fortune, good luck Syn. วาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went to empty the garbage, and two people blessed me.ฉันไปทิ้งขยะ มีคน 2 คนให้พรฉัน
Then one of them blessed the garbage.แล้วคนนึงก็ให้พรถังขยะ
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้!
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย
Marriage, that blessed arrangement, that dream within a dream.การแต่งงาน ... คือการอำนวยพรอันสำคัญ คือฝันหวานที่ซ้อนอยู่ในความฝัน ...
I'm calling from Sicily, the whole blessed day.ฉันโทรมาจาก ซิซิลี เลยนะเนี่ย.
The sun blessed these So they're really good for youดวงอาทิตย์อวยพรมัน มันก็เลยดีสำหรับพวกเธอนะ
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.สาธุการในหมู่เจ้าหญิงและ ความสุขเป็นผลไม้ของมดลูกข?
Blessed art thou among women... and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.เจ้าเป็นสุขในสตรี ... และความสุขเป็นผลไม้ ของมดลูกของเจ้าพระเยซู
Be blessed with many sons!ขอให้ลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง
I would hate to see everything we stand for all that we have fought for for a thousand generations all that God has blessed us with betrayed in the final hour because we sentฉันจะเกลียดจะ เห็นทุกอย่างที่เรายืน ทั้งหมดที่เราได้ต่อสู้ เพื่อหาพันชั่วอายุ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมี ความสุขกับเราด้วย
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว

blessed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 幸福] blessed; happiness; happy

blessed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子宝に恵まれる[こだからにめぐまれる, kodakaranimegumareru] (exp,v1) to be blessed with children
子福者[こぶくしゃ, kobukusha] (n) person blessed with many children
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured)
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P)
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy

blessed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูมิพระภาคเจ้า[n. exp.] (Phū mī Phra) EN: the Blessed One ; the Exalted One FR:
ยัชโญปวีต[n.] (yatyōpawīt) EN: blessed string used in ceremonies FR:
พาสนา[n.] (phātsanā) EN: blessedness FR:
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity FR: destin [m] ; sort [m]

blessed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blessed
Back to top