ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panegyric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panegyric*, -panegyric-

panegyric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panegyric (n.) คำสรรเสริญ See also: คำชมเชย Syn. eulogy, praise, tribute Ops. criticize, ingratitude, ungratefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
English-Thai: Nontri Dictionary
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

panegyric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric FR:

panegyric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lobschrift {f}panegyric

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panegyric
Back to top