ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลักษณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลักษณะ*, -ลักษณะ-

ลักษณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะ (n.) quality See also: character, characteristic, appearance
ลักษณะ (clas.) type See also: kind, category, group, class, sort Syn. ประเภท
ลักษณะของภูมิประเทศ (n.) topography
ลักษณะด้อย (adj.) recessive Ops. ลักษณะเด่น
ลักษณะดิน (n.) landform
ลักษณะทั่วไป (n.) generality Syn. สภาพโดยทั่วไป
ลักษณะทางกรรมพันธุ์ (n.) hereditary characteristic
ลักษณะทางพันธุกรรม (n.) hereditary characteristic Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์
ลักษณะที่คล้ายกัน (n.) feature See also: resemblance, appearance Syn. รูปพรรณสัณฐาน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน
ลักษณะนิสัย (n.) characteristic (of one´s personality) See also: distinguishing quality, property, trait
ลักษณะผิดปกติ (n.) abnormality Syn. สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
ลักษณะพิเศษ (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, นิสัย
ลักษณะพิเศษ (n.) special properties See also: special option
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ลักษณะภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ
ลักษณะอาการ (n.) feature (of one´s behavior or condition) See also: appearance, characteristic, character, property, trait
ลักษณะเฉพาะ (n.) particularities See also: peculiarity, unique, specific characteristic Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
ลักษณะไม่ดี (adj.) ugly See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed Ops. ลักษณะดี
English-Thai: HOPE Dictionary
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
data typeลักษณะข้อมูลหมายถึง การกำหนดข้อมูลที่จะใช้ให้มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร เลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยม เพื่อความสะดวกในการประมวลผล
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
alary(เอ' ลารี) adj. ซึ่งเป็นปีก, มีลักษณะเป็นปีก (of wings, wing-shaped)
alate(เอ' เลท) adj. ซึ่งมีปีก, มีลักษณะเป็นปีก -alated adj. (having wings)
alkaline(แอล' คะไลนฺ, -ลิน) adj. ซึ่งประ-กอบด้วยหรือมีลักษณะเป็นด่าง (of an alkali)
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
ancientry(เอน' เชินทรี) n. ลักษณะหรือแบบโบราณ, สมัยโบราณ (ancient style)
androgen(แอน' โดรเจน) n. สารที่กระตุ้นให้มีหรือเพิ่มลักษณะความเป็นชาย. -androgenic adj. (.... masculine characteristics)
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
denominator(n) ผู้ตั้งชื่อ,ตัวหาร,ลักษณะร่วม
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ
epithet(n) ส่วนขยาย,คำคุณศัพท์,คำแสดงลักษณะ
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์
girlish(adj) เหมือนเด็กหญิง,มีลักษณะของเด็กผู้หญิง
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
look(n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mendicant(adj) เป็นลักษณะของขอทาน
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
mien(n) กิริยา,ลักษณะ,ท่าทาง
misshape(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้วิปลาส,ทำให้ผิดลักษณะ,สร้างผิด
motif(n) ใจความสำคัญ,ลักษณะสำคัญ,บรรทัดฐาน,มาตรฐาน
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
erythemaลักษณะผิวหนังแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gibbosityลักษณะหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupancyลักษณะการใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
terrainลักษณะภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traitลักษณะสืบสายพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velarizationลักษณะลิ้นส่วนหลังสู่เพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
venationลักษณะกระจายของหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prefoliation; vernationลักษณะใบอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adipose๑. ไขมัน (ในเซลล์)๒. มีลักษณะไขมัน๓. อ้วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemporaneous deformation; penecontemporaneous deformationการเปลี่ยนลักษณะขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominant๑. เด่น๒. ลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramification๑. การแยกเป็นแขนง๒. แขนง๓. ลักษณะการแยกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessive๑. ด้อย๒. ลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sui generis (L.)มีลักษณะเฉพาะตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topographyภูมิลักษณะ [ของชิป] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urbanizationการทำให้เป็นเมือง, การมีลักษณะแบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valvular-ลิ้น (เปิดปิด), มีลักษณะเป็นลิ้น (เปิดปิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicose-หลอดเลือด(ดำ)ขอด, มีลักษณะเป็นหลอดเลือดขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Amphibolic Natureลักษณะแอมพีบอลิค [การแพทย์]
Ape-Handลักษณะเหมือนมือลิง [การแพทย์]
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Biochemical Aspectลักษณะทางชีวเคมี,ชีวเคมี [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Bread and Butterลักษณะคล้ายขนมปังทาเนย [การแพทย์]
Bulgeลักษณะบัลจ์ [การแพทย์]
Capลักษณะคล้ายหมวก [การแพทย์]
Coil Springลักษณะขดลวดสปริง [การแพทย์]
Copiousลักษณะใส [การแพทย์]
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Cuppingลักษณะหวำคล้ายก้นถ้วย [การแพทย์]
Curvilinearลักษณะเป็นเส้นโค้ง,ลักษณะเป็นแนวโค้ง [การแพทย์]
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dominanceลักษณะข่ม [การแพทย์]
Dominantลักษณะเด่น [การแพทย์]
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]
Fan, Seaลักษณะคล้ายรูปพัด [การแพทย์]
Feminizationลักษณะเพศหญิง,ลักษณะของสตรี [การแพทย์]
Fenestratedลักษณะเป็นรูตะแกรง [การแพทย์]
Fishtail Contourลักษณะแบบหางปลา [การแพทย์]
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Ground Glass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า, [การแพทย์]
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Identificationลักษณะกำหนด [TU Subject Heading]
In Bred Strainลักษณะพันธุกรรมเหมือนกัน [การแพทย์]
Jerking Motionลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา [การแพทย์]
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]
Leafless Winter Tree Appearanceลักษณะเหมือนต้นไม้ไม่มีใบ [การแพทย์]
Lumpyลักษณะเป็นก้อน, ลักษณะก้อนแข็ง [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspect (n.) ลักษณะ See also: รูปลักษณ์ Syn. look, looks, appearance, features
features (n.) ลักษณะ See also: รูปลักษณ์ Syn. look, looks, appearance
round shape (n.) ลักษณะกลมๆ
swell (n.) ลักษณะกลมๆ Syn. round shape
interior (n.) ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
magic realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magical realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
poetry (n.) ลักษณะของกวีนิพนธ์
kingliness (n.) ลักษณะของกษัตริย์ Syn. queenliness
royalty (n.) ลักษณะของกษัตริย์ Syn. kingliness, queenliness
creature (n.) ลักษณะของคน
phase (n.) ลักษณะของดวงจันทร์หรือดวงดาวที่ปรากฎในช่วงเวลาต่างๆ กัน
brute (adj.) ลักษณะของสัตว์ป่า
ethnicity (n.) ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
serration (n.) ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย See also: ซี่ฟันเลื่อย Syn. scallop
surge (n.) ลักษณะขึ้นๆลงๆ See also: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา Syn. billow, roller, wave
semblance (n.) ลักษณะคล้ายกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. likeness, copy, resemblance, similarity
cup (n.) ลักษณะคล้ายถ้วย
earthiness (n.) ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน
temporality (n.) ลักษณะชั่วคราว See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
CONNIE MAYERS DESCRIBED AN ANGER-EXCITATION RAPIST JUST LIKE WILLIAM.ดังนั้นเราต้องมองไปถึงพฤติกรรมเด่น 2 ลักษณะ มีเหตุผล. พวกเค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน.
Clearly, appearances are important to her.ชัดเจน ลักษณะ มีความสำคัญต่อเธอ
Well...a pattern of this complexity, they'd have to be a teenager.คือว่า.. ลักษณะ ของงานที่ซับซ้อนแบบนี้ คนทำต้องเป็นวัยรุ่น
Sternal rib contour puts age at between 35 and 39 years old, and this pelvic inlet belongs to a woman who has never given birth.ลักษณะกระดูกซี่โครง บอกว่าอายุอยู่ระหว่าง 35 ถึง 39 ปี และกระดูกเชิงกรานนี้ เป็นของผู้หญิง ที่ไม่เคยคลอดลูกมาก่อน
Signature, for instance.ลักษณะการฆ่า อย่างเช่น
Plus the M.O.'s different.ลักษณะการฆ่าก็ต่างไปด้วย
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา
An injury pattern most commonly sustained by rock climbers.ลักษณะการบาดเจ็บเหมือนกับการรักษาของนักปึนเขา
Mating habits of the zalophus californianus.ลักษณะการผสมพันธุ์ ของ Zalophus Californianus
SO WE'RE LOOKIN' AT 2 DOMINANT PERSONALITIES.ลักษณะการพูดก็เหมือนๆกัน - เนี่ยแหละปัญหาใหญ่.
That kind of brute force fits the description of Travis.ลักษณะการใช้กำลังแบบนี้ มันมีรายละเอียดเหมือนฝีมือ ทราวิส
OF NEURONAL NITRIC OXIDE SYNTHASE.ลักษณะของกรดด่าง ไนตริก ออกไซด์
The nature of a request for information along with a response.ลักษณะของการขอข้อมูล พร้อมกับการตอบสนอง
Apparently some people never change.ลักษณะของคนไม่เคยเปลี่ยนหรอก
Ergo,the identity of kristin's killer will be in her things.ลักษณะของฆาตกร น่าจะอยู่ในของที่เธอสะสม
All manner of folk came to the christening, even a trio of fairies who sought to foster peace and goodwill.ลักษณะของชาวบ้านทั้งหมดมา การขนานนาม, แม้ทั้งสามคนของนางฟ้าที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความปรารถนาดี
It could be the same young man.ลักษณะของผู้ชายคนนั้น เหมือนกับคนที่คุณพูดถึง
The organic form has changed due to geographical and environmental changes over a long period of time.ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้เปลี่ยนไป เพราะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเวลานานเข้า
She's a picture of emotional health.ลักษณะของเธอน่าจะ เป็นเพราะสุขภาพทางอารมณ์
The victimologies are similar, too.ลักษณะของเหยื่อ/Nก็ตรงกัน
What does the victimology tell us?ลักษณะของเหยื่อบอกอะไรเราได้บ้าง
Hotch: Victimology is very similar.ลักษณะของเหยื่อเหมือนกันมาก
VICTIMOLOGY AND SIGNATURE MATCH A SERIAL KILLERลักษณะของเหยื่อและรูปแบบเฉพาะตรงกับ ฆาตกรต่อเนื่องจากเมืองเดียวกัน เมื่อ 10 ปีก่อน
Insect activity puts time of death at approximately ten days ago.ลักษณะของแมลงระบุเวลาการตาย ประมาณ 10 วันก่อน
Monica's description at a gas station 17 miles outside of Manassas.ลักษณะของโมนิก้า ที่ปั๊มน้ำมัน 17 ไมล์ นอกเขต แมนัสซัส
As was the mandible, the internal and sexual organs...ลักษณะขากรรไกรล่างและ อวัยวะภายในและเพศ
There, this could be the point of entry.ลักษณะครึ่งวงกลม มีขอบเฉียง ด้านในมีลักษณะกว้างกว่าข้างนอก
Looks like interlocking swords.ลักษณะคล้ายรอยสัก เป็นรูปดาบไขว้กัน
Look, all we want you to do is pass this picture out to your men.ลักษณะทั้งหมดที่เราต้องการให้คุณทำคือการส่งภาพนี้ออกมาให้คนของคุณ
Common to a psychotic episode.ลักษณะทั่วไปของจิตเวท
Genetic traits.ลักษณะทางพันธุกรรมน่ะ
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง
"an awkward social manner,ลักษณะทางสังคมที่น่าอึดอัดใจ
Your whole thing screams "bad guy."ลักษณะท่าทีคุณเลว 100 เปอร์เซ็นต์
Looks to me like I'm up against a man.ลักษณะที่ฉันเหมือนฉัน ขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
This again is common, but only in villains.ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มผู้ร้าย
The way she described it, there's no way it was just a dog.ลักษณะที่เธออธิบายนั้น ไม่มีทางที่จะเป็นแค่หมาธรรมดาแน่
The other way is true to life.ลักษณะนั้นมันตรงกับชีวิตจริง
That type of personality can be very seductive.ลักษณะนิสัยแบบนี้มันน่าหลงใหลนะ
Look, this is all you got to do. Step number one.ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทำ หมายเลขหนึ่งของขั้นตอนที่

ลักษณะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลักษณะ
Back to top