ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รำคาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รำคาญ*, -รำคาญ-

รำคาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำคาญ (v.) feel annoyed See also: feel bored Syn. เบื่อหน่าย
รำคาญตา (v.) offend the eyes
รำคาญใจ (v.) feel annoyed See also: feel disturbed, feel bothered Syn. รำคาญ Ops. พอใจ, สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross ###A. subtle
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
irksome(เอิร์ค'เซิม) adj. น่ารำคาญ,น่าเบื่อ,เซ็ง., See also: irksomeness n., Syn. annoying,displeasing
nuisance(นิว'เซินซฺ) n. การ (สิ่ง) รบกวน,การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ, Syn. bother
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
squirt(สเควิท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,พุ่ง,ฉีดให้เปียก,พ่นให้เปียก,บุคคลที่ไม่สำคัญและน่ารำคาญ,บุคคลร่างเล็ก, Syn. spurt,jet,stream
tedious(ที'เดียส) adj. น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ, See also: tediousness n., Syn. slow
tedium(ที'เดียม) n. ความน่าเบื่อ,ความรำคาญ,ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
weariless(เวีย'ริลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่รำคาญ,ไม่น่าเบื่อ,ไม่เบื่อหน่าย, See also: wearilessly adv., Syn. tireless
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
English-Thai: Nontri Dictionary
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
tedium(n) ความน่าเบื่อ,ความจืดชืด,ความรำคาญ
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
trying(adj) ยาก,ลำบากลำบน,รำคาญ
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisanceเหตุรำคาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
spywareสปายแวร์, โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bristle up (phrv.) รำคาญ See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง Syn. bridle up
chafe (vi.) รำคาญ Syn. annoy, irritate, vex
eggy (sl.) รำคาญ
miffed (sl.) รำคาญ See also: รู้สึกหงุดหงิด
drive crazy (phrv.) รำคาญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หงุดหงิดมาก
drive someone round the bend (idm.) รำคาญมาก See also: หงุดหงิดมาก Syn. drive crazy
chagrin (vt.) รำคาญใจจากการผิดหวังหรือการอาย Syn. vex
interfering (adj.) ที่เข้าไปก่อความรำคาญ See also: ที่เข้าไปยุ่ง, ที่ทำให้รำคาญ Syn. meddlesome
a curse on! (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน Syn. confound on!
annoy (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รบกวน Syn. bother, tease, annoy Ops. comfort, soothe
annoyance (n.) ความรำคาญ See also: ความรู้สึกรำคาญ Syn. vexation, irritation, uneasiness Ops. pleasure, joy, delight
annoyed (adj.) ที่รำคาญ
annoying (adj.) น่ารำคาญ Syn. bothersome, irritating
annoyingly (adv.) อย่างรำคาญ Syn. disturbingly, vexatiously, uncomfortably
arse (sl.) คำอุทานแสดงความรำคาญ Syn. ass
ass (sl.) คำอุทานแสดงความรำคาญ Syn. arse
blabbler (n.) พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bugbear (n.) สิ่งที่ทำให้รำคาญและกังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And sick and tired.รู้สึกอึดอัด รำคาญ แล้วก็โมโห
"I ain't gonna fix it. Why bother?"ฉันไม่จะแก้ไขได้ รำคาญ ทำไม?
Annoyed is not the same thing!รำคาญมันไม่เหมือนเกลียดนะ
My hand's not even bothering me.รำคาญมือตัวเองจังเลย
Irked? (Laughing) No, not irked.รำคาญเหรอ ไม่ ไม่รำคาญหรอก
Quite botheringรำคาญใจจะแย่อยู่แล้ว
Why bother getting all that proper paper for Guy's books?รำคาญได้รับทั้งหมดที่ กระดาษที่เหมาะสมสำหรับหนังสือของคน?
Fucking hate those boots!รำคาญไอ้บู๊ทส์คู่นี้จริงๆ
Don't bother! I won't send it.น่ารำคาญ ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
You wouldn't want us making a nuisance of ourselves out there.ทำให้รำคาญของตัวเองออกมี โดยไม่ต้องเจ้าหน้าที่ออกมี?
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย
"Who gave you permission to disturb me?""ผู้ซึ่งที่ให้ permission to ที่ให้คุณทำให้ฉันรำคาญ?"
I... I don't mind so much.ไม่รำคาญเท่าไหร่แล้วฮะ
Horseflies bothering you?แมลงวันม้า ทำให้รำคาญเหรอ ?
He kept fidgeting around.ทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลา
You little pest. I've had enough of you.เจ้าคนน่ารำคาญ, ฉันหมดความอดทนที่จะเล่นกับแกแล้ว.
He's had a spot of bother with lawyers in the past.เขามีจุดของความรำคาญ กับนักกฎหมายในอดีต
I don't want to be a burden or a nuisance. It's-ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นภาระหรือรำคาญ It's-
Countin' flowers on the wall That don't bother me at allดอกไม้แยง 'บนผนังที่ไม่รำคาญฉันเลย
Doesn't leave you much to believe in.แล้วคุณไม่รำคาญบ้างเหรอเวลาที่มีคนมากัดคุณ
I think I'm just coming off as annoying.ฉันคิดว่าฉันปล่อยเสียงออกมาน่ารำคาญซะมากกว่า.
Lord, how droll that sounds!พระเจ้า เสียงอะไรน่ารำคาญอย่างนี้
I kept asking all these really annoying questions like "Where did Mrs. Cain come from?"และ? ฉันเก็บไว้ขอให้ทุกคำถาม เหล่านี้น่ารำคาญจริงๆเช่น ที่ไหนไม่นางอดัมมาจากไหน?
I don't know, but the acidity in the lake is high enough to bother me.ผมไม่ทราบ แต่ความเป็นกรด ในทะเลสาบสูงพอที่จะรำคาญฉัน
Don't give me a hard time. Give me a break.อย่าทำตัวน่ารำคาญน่า
I bet he drove you nuts checking your rιsumι.ผมว่าเขาซักประวัติคุณ เสียจนคุณรำคาญ
I'm not hostile. I'm annoyed.ฉันไม่ได้ก้าวร้าว ฉันรำคาญ
I am so sick of these damned clocks!ฉันรำคาญนาฬิกาพวกนี้เต็มทีแล้ว
You know, fucking try to appreciate your dad.รุปะ ทำดีๆกะพ่อแกเอาไว้ พวกเค้ามักงี่เง่า น่ารำคาญเสมอ
And you've got another letter from that annoying little man.คุณได้รับจดหมาย จากคนตัวเล็กน่ารำคาญอีกแล้ว
Ginny. She's been talking about you all summer. A bit annoying, really.จินนี่พูดถึงนายตลอดเลย น่ารำคาญชะมัด
He certainly kept an annoyingly close watch on me after that.เขาคอยจับตาฉันอย่างใกล้ชิด จนน่ารำคาญ
Man, this is wack.ระบบคอมพิวเตอร์รวน ไม่มี บัตรเครติด ไอ้คนนี้มันน่ารำคาญจริง
You're being ridiculous. I'm going out.น่ารำคาญจริง ฉันจะออกไปข้างนอกแล้ว
Don't bother me now, I...เลิกก่อความรำคาญต่อข้า เดี๋ยวนี้
Sorry, the position of annoying talking animal has already been taken.โทษที ตำแหน่งสัตว์พูดมาก และน่ารำคาญ ไม่ว่างนะ .
Oh, my God, she's so annoying.โอ้ พระเจ้า หล่อนน่ารำคาญมาก
I don't know why we bother with these things anymore.ผมไม่ทราบว่าทำไมเรารำคาญกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป

รำคาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รำคาญ
Back to top