ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเคารพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเคารพ*, -ความเคารพ-

ความเคารพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเคารพ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความนับถือ, ความเคารพนับถือ
ความเคารพนับถือ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความนับถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance,
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ,การแสดงความเคารพ,การยิงสลุต,คำคารวะ,การวันทยาหัตถ์,คำคารวะ,คำสรรเสริญ,คำอวยพร, Syn. greeting,salute
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ,ที่เคารพ,แสดงความเคารพ,นับถือ., See also: venerator n.
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา,น่าสักการบูชา,น่าเคารพ,เต็มไปด้วยความเคารพ,ศรัทธา,เลื่อมใส,, See also: worshipfulness n., Syn. adoring ###A. impious
English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
esteem (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, regard, respect
estimation (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ Syn. esteem, regard
honor (n.) ความเคารพ See also: การนับถือ
respect (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ Syn. admiration, esteem, honour
veneration (n.) ความเคารพ See also: ความเลื่อมใส, ความนับถือ, การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ Syn. admiration, estimation, favor, respect Ops. disrespect, contempt
prestige (n.) ความเคารพนบนอบ See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ Syn. influence, renown Ops. unimportance, lowliness
adoration (n.) ความเคารพบูชา See also: ความเลื่อมใส Syn. devotion, veneration
bob to (phrv.) ถอนสายบัว (การทำความเคารพของผู้หญิง)
cheekily (adv.) อย่างไม่มีความเคารพ Syn. impudently, insolently
deference (n.) การแสดงความเคารพนับถือ Syn. respect, homage
deferential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพ See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม Syn. obeisant, respectful, submissive
disrespect (n.) การขาดความเคารพ See also: การดูหมิ่น, ความหยาบคาย Syn. lack of respect, rudeness, impoliteness
do homage to (phrv.) แสดงความเคารพต่อ See also: ทำความเคารพต่อ, ถวายบังคม Syn. pay to
fall down (phrv.) คุกเข่าทำความเคารพ Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
genuflect (vi.) คุกเข่าหรือโค้งทำความเคารพ Syn. bow, kneel
jump to attention (idm.) รีบยืนทำความเคารพ See also: รีบยืนเป็นระเบียบ Syn. stand at
lack of respect (n.) การขาดความเคารพ See also: การดูหมิ่น, ความหยาบคาย Syn. rudeness, impoliteness
obeisant (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพ See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม Syn. respectful, submissive
pay homage to (idm.) แสดงความเคารพ Syn. do to
pious (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With respect, doctor,ด้วย ความเคารพ นะ ด๊อกเตอร์
It's a partnership that's built on respect, admiration, and trust.มันเป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดจากความเคารพ ความเคารพ ความภาคภูมิใจ /Nและความไว้เนื้่อเชื่อใจ
Back in the day, people understood things like respect, loyalty, honor.สมัยก่อนผู้คนเข้าใจเรื่องพวก ความเคารพ ความซื่อสัตย์ เกียรติยศ
I've got something much, much worse in store for you.ข้อสอง ความเคารพ จะต้องได้มาเอง ไม่ใช่ใช้คำสั่ง
The respect of not making me listen to you explain yourself.ความเคารพ การไม่เชื่อของฉัน ในคำแก้ตัวของคุณ
Respect. And as your manager,ความเคารพ และในฐานะผู้จัดการ
My compliments, of course.ความเคารพของผม แน่นอน
Paying respect from afar.ความเคารพจากคนลึกลับ
All due respect to your CNSA protocol... but we haven't done things that way... since, uh...ความเคารพจากทุกโปรโตคอล สีเอสเอนแอ ของคุณ แต่เรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ทาง ตั้งแต่ 9 อพอลโล
A little more irreverence is what we need.ความเคารพซักเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เราต้องการ
The only respect you'll get is respect for the dead.ความเคารพที่นายจะได้รับ คือเคารพต่อการตาย นั่นแหละ
Your Reverence, I am readyความเคารพนับถือของคุณ . , ฉันพร้อม
Great respect was afforded to all those who could bend their natural element.ความเคารพสูงสุดตกเป็นของ\ผู้ที่สามารถใช้พลังจากธาตุของตนเองได้
Mutual respect..., you give us something in return.ความเคารพแก่กัน นายต้องตอบแทนบางอย่างให้เรา
I have boundaries, rulesความเคารพและกฏทั้งหลาย
Your respect for me just got boosted, right?ความเคารพในตัวฉันมันสูงขึ้นมาเลยใช่ไหม?
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
You oughta have more respect, mister.แน่ ๆ คุณมีความเคารพมากขึ้นนาย
You share and respect each other's views?{\cHFFFFFF}คุณสามารถแบ่งปันและให้ความเคารพ มุมมองของแต่ละคน?
But you don't ask with respect.แต่คุณไม่ได้ถามด้วยความเคารพ
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect.ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล
I meant no disrespect to you or your daughter.ฉันหมายถึงไม่มีความเคารพต่อคุณหรือลูกสาวของคุณ
With all respect.ด้วยความเคารพทั้งหมด
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา .
With respect, I refuse to go.ด้วยความเคารพ ผมปฏิเสธคำสั่ง
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
Our disciples are all respectful.บรรดาศิษย์ของเราได้รับความเคารพนับถือ.
We should each be treated with appropriate respect.เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ
With all due respect, Mrs. Timkin, it's a little late for that.เอ่อ! ด้วยความเคารพนะครับ... ผมคิดว่ามันคงจะช้าไปสักหน่อยแล้วล่ะครับ
Frank came here to pay his respects.แฟรงก์มาที่นี่เพื่อแสดงความเคารพของเขา
With due respect to the Lord... who made the world in 2, 3 days...ด้วยความเคารพต่อพระเจ้า... ผู้สร้างโลกใน 2, 3 วัน...
Come to pay your respects to old Boris, have you?มาเพื่อแสดงความเคารพของคุณเพื่อเก่าบอริสมีคุณ?
With all due respect, your rottenness, couldn't we just wait for a real storm?ด้วยความเคารพ นายท่าน เราแค่รอพายุของจริงไม่ได้รึ
Genuflect, show some respect, Down on one kneeโค้งเคารพ แสดงความเคารพ คุกเข่าลงไป
Hmm. - My compliments from me to you on this your most intriguing hatฮืมมม ด้วยความเคารพ หมวกนี่น่าทึ่งมาก
In respect to that, I want to say that...ด้วยความเคารพ ผมอยากจะพูดว่า
You refuse the claims of duty, honour, gratitude?เธอปฏิเสธความเคารพในสิทธิ์ เกียรติยศ ความกตัญญูใช่มั้ย
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
With all due respect... Excuse me.ด้วยความเคารพจากทุกคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเคารพ
Back to top