ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whore-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whore, *whore*,

-whore- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a fresh young whore in the territory.หล่อนเป็นอีตัวหน้าใหม่ในเขตนี้
Why don't you bring your whore home for dinner?Why don't you bring your whore home for dinner?
She's a VC whore and we're gonna have fun with her.มันเป็นโสเภณีเวียดกง เราจะหาความสุขกับมันนิดๆ หน่อยๆ
He don't think our VC whore is a VC whore.อีริคสันไม่เชื่อว่า มันเป็นอีตัวเวียดกง
Babysit the whore while you guys waste some gooks?พวกแกไปมันมือกันเงี้ยเหรอ
Don't you call her no whore around me, old man.ทำไมนังนั่นถึงสำส่อนแบบนี้
She said she was a whore and was ashamed for my brother.บอกตัวเองว่าเป็นหญิงชั่ว และละอายใจเรื่องพี่
I swear I will kill you and your fucking whore mothers, if you don't get...โธ่เอ๊ย ฉันจะฆ่าแก แล้วก็โสเภณีของแกด้วย คอยดูเถอะ - ขอแนะนำว่าอย่าขัดขืนดีกว่านะ
To him? What, to be a whore to a gutter rat?จะไปเป็นโสเภณีให้ไอ้โสมมนั่นรึ
I'd rather be his whore than your wife.ฉันเป็นอีตัวของเขาดีกว่าเป็นเมียแก
I'm a crack whore who should have made my skeezy boyfriend wear a condom?ฉันโง่ที่ไม่ได้บอกให้ แฟนใส่ถุงยาง?
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส

-whore- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
させ子[させこ, saseko] (n) whore
パンスケ[, pansuke] (n) whore
ホーア;ホアー[, ho-a ; hoa-] (n) (obsc) whore

-whore- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
อีตัว[n. exp.] (ītūa) EN: female prostitute ; whore ; chippy FR: pute [f] (péj., vulg.)
กะหรี่[n.] (karī) EN: prostitute ; whore ; slut ; tart FR: prostituée [f] ; pute [f] (péj., vulg.) ; poule [f] (fam., péj.)
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
โสภิณี[n.] (sōphinī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:
เวศยา[n.] (wētsayā) EN: prostitute ; harlot ; whore FR:
หญิงโสเภณี[n.] (yingsōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whore-
Back to top