ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whoremaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whoremaster*, -whoremaster-

whoremaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whoremaster (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremonger
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

whoremaster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whoremaster
Back to top