ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bawdyhouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bawdyhouse*, -bawdyhouse-

bawdyhouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawdyhouse (n.) ซ่องโสเภณี See also: ซ่องนางโลม Syn. brothel
English-Thai: HOPE Dictionary
bawdyhouse(บอ'ดีเฮาสฺ) n. ซ่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bawdyhouse
Back to top