ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whoremonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whoremonger*, -whoremonger-

whoremonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whoremonger (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremaster
English-Thai: HOPE Dictionary
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"..and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars...และแมงดา และหมอผี และพวกจองหองและพวกตอแหลทั้งหมด
I float around the city bombarded by the smells of guinea pigs like you who've been swayed to toxify themselves for corporate whoremongers, desensitizing your bodies to the odor, the filth, the retching stench of chemical consumption.ฉันต้องตะลอนไปในเมือง ถูกรมด้วยกลิ่น ของหมูสกปรกอย่างแก ที่เตร็ดเตร่ไปทั่วเพื่อรับพิษเข้าตัว ให้เข้ากับพวกเสื่อม
He's obviously ashamed of his affair. The whoremonger.เขาละอายใจกับเรื่องชู้สาวของเขามาก อีตัวเอ๊ย
Begin. Harder! Well, if it isn't my favorite whoremonger.เริ่มได้ แรงกว่านั้นอีก แหม หากไม่ใช่ พ่อค้าโสเภณีคนโปรดของข้า
Moneylender. Whoremonger.พวกให้กู้ ᵽvk hä ·ku· ค้าโสเภณี x·a sô ƀeṇi

whoremonger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whoremonger
Back to top