ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cathouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cathouse*, -cathouse-

cathouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cathouse (n.) ซ่อง See also: บ้านที่ทำเป็นซ่องโสเภณี Syn. bordello, brothel, whorehouse
English-Thai: Nontri Dictionary
cathouse(n) ซ่องโสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow, from cathouse to house cat in ten minutes.ว้าว จากแมวยั่วสวาทเป็นแมวเหมียวภายใน 10 นาที
Like "If I didn't have you, I'd take my 50 bucks, go into a cathouse..."ถ้าฉันทำไม่ดี นายจะเอา 50 เหรียญ ของฉันไปเที่ยวซ่อง
It's a strange crowd for a cathouse.มีกลุ่มคนแปลกๆกลุ่มนึง
Yes, well, sometimes when you raid the cathouse, you’re going to shoot the piano player.ก็ใช่สิ ในบางเวลา ที่นายเข้าไปจู่โจมถ้ำเสือ นายกำลังจะไปยิงนักเล่นเปียโน

cathouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse

cathouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cathouse
Back to top