ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterless*, -waterless-

waterless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterless (adj.) ซึ่งขาดน้ำ See also: ซึ่งไม่มีน้ำ Syn. arid, dry Ops. damp, moist, wet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterless
Back to top