ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*waterless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waterless, -waterless-

*waterless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterless (adj.) ซึ่งขาดน้ำ See also: ซึ่งไม่มีน้ำ Syn. arid, dry Ops. damp, moist, wet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *waterless*
Back to top