ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admonition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admonition*, -admonition-

admonition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admonition (n.) การตักเตือน See also: การท้วงติง, การเตือนให้ระวังข้อผิดพลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
English-Thai: Nontri Dictionary
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you giving me dirty look during my admonition?แกมาทำหน้าเกลียดใส่ฉัน ตอนที่ฉันกำลังจะสั่งสอนนายเหรอ
My ears shall remain eternally open to your admonition.หูของผมจะคงอยู่ไปชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อฟังการตักเตือนของคุณ

admonition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ, 训词 / 訓詞] instruction; admonition

admonition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓告[くんこく, kunkoku] (n,vs) reprimand; admonition
訓言[くんげん, kungen] (n) (See 訓辞) admonitory speech; words of admonition
訓辞[くんじ, kunji] (n) admonitory speech (e.g. to students); words of admonition
切諌[せっかん, sekkan] (n) admonition; expostulation
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation
[かい;いんごと(ok), kai ; ingoto (ok)] (n) (1) (かい only) {Buddh} admonition; commandment; (2) sila (precept)
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒告[かいこく, kaikoku] (n,vs) admonition; (P)
自戒[じかい, jikai] (n,vs) self-admonition
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P)
訓諭[くんゆ, kunyu] (n,vs) (obsc) caution; admonition; warning
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel
諫言;諌言[かんげん, kangen] (n,vs) admonition; remonstrance; expostulation

admonition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้นิ้ว[v. exp.] (chī niu) EN: order ; demand ; point one's finger at in admonition ; wag one's finger at FR:
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
การตำหนิ[n.] (kān tamni) EN: warning ; admonition FR:
การว่ากล่าวตักเตือน[n. exp.] (kān wāklāo ) EN: admonition FR:
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: admonition ; instructions ; advice FR: conseil [m] ; instruction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admonition
Back to top