ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waive*, -waive-

waive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waive (vt.) สละสิทธิ์ Syn. disclaim, relinquish, renounce
waive (vt.) ระงับไว้ชั่วคราว
waiver (n.) การสละสิทธิ์ Syn. abandonment, relinquishment, surrender
waiver (n.) เอกสารแสดงการสละสิทธ์ See also: หนังสือแสดงการสละสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
waiver(เว'เวอะ) n. การสละสิทธิ,เอกสารสละสิทธิ
English-Thai: Nontri Dictionary
waive(vt) ยกเลิก,ทิ้ง,สละ,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waiveสละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้
I waive my Miranda rights.ขอไม่ใช้สิทธ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับ.
I won't waive even a single cent from the membership, so start doing some exercises.ผมจะไม่ยอมให้ค่าสมาชิกเสียไปฟรีๆหรอก มาออกกำลังกันเถอะ
"i waive my constitutional right against unreasonable search and seizure.""ผมขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญ" \"โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ\"
The ambassador will waive the guardianship.แล้วสถานทูตจะยกเว้นให้ เกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครอง
Tell 'em you will not waive your miranda rights.บอกพวกเขาว่าแกจะไม่สละสิทธิของผู้ต้องสงสัย (Miranda rights: สิทธิที่จะไม่พูด)
I waive my constitutional rights against self-incrimination.ผมปฏิเสธที่จะใช้สิทธิ์ คุ้มครองตามกฎหมาย
Then again, I will waive my customary retainer in exchange for a small favour.คิดอีกที ผมไม่เก็บค่าที่ปรึกษาเป็นเงินแต่ขอเป็น..
My client does not waive reading of the charges.ลูกความฉันไม่ขอสละสิทธิ์ในการฟังข้อกล่าวหา โอ้
Well, we both think that you should waive your right to write the script.อืม เราต่างก็คิดว่าคุณมีสิทธิ ที่จะเขียนสคริปของตัวเอง
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน
Well, they agreed to waive the dowry as long as I completely stayed out of the press.ดี พวกเขาต้องการยกเลิกสินสอด ตราบนานเท่าที่ฉันอยู่ให้ห่างจากสื่อ

waive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
権利を放棄する[けんりをほうきする, kenriwohoukisuru] (exp,vs-i) to waive one's right; to waive a right
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux)
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
権利放棄[けんりほうき, kenrihouki] (n) waiver
権利放棄同意書[けんりほうきどういしょ, kenrihoukidouisho] (n) general release; quit claim agreement; waiver agreement

waive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ติดใจ[v. exp.] (mai titjai) EN: waive FR:
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = ) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right FR: renoncer à ses droits
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การสละสิทธิ์[n. exp.] (kān sala si) EN: waiver FR:
การสละสิทธิ์เรียกร้อง[n. exp.] (kān sala si) EN: waiver of claims FR:
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[n. exp.] (khøkamnot k) EN: waiver clause FR:

waive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollisionsschaden {m}collision waiver
Diebstahlversicherung {f}theft loss waiver (TLW)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waive
Back to top