ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waist*, -waist-

waist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waist (n.) เอว See also: สะเอว, บั้นเอว, ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก Syn. waistline, waistband, midriff
waist (n.) ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว Syn. bodice, blouse, shirtwaist
waist (n.) ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ
waist-deep (adj.) ซึ่งสูงถึงระดับเอว
waist-high (adj.) ซึ่งมาถึงระดับเอว
waistband (n.) แถบผ้าตรงส่วนเอวของกระโปรงหรือกางเกง
waistcloth (n.) ผ้าเตี่ยว Syn. breechcloth, loincloth
waistcoat (n.) เสื้อกั๊ก Syn. vest, weskit
waistcoated (adj.) ซึ่งสวมเสื้อกั๊ก
waistless (adj.) ซึ่งไม่มีเอว
waistline (n.) รอบเอว See also: ความยาวของรอบเอว Syn. waist
waistline (n.) ส่วนเอวของชุดกระโปรง
English-Thai: HOPE Dictionary
waist(เวสทฺ) n. เอว,ส่วนเอว,สะเอว, See also: waistless adj.
waistband(เวสทฺ'แบนดฺ) n. ผ้าคาดเอว,สายรัดเอว
waistcloth(เวสทฺ'คลอธ) n.ผ้าคาดเอว,ผ้าขาวม้า,รัดประคด pl. waistcloths, Syn. loincloth
waistcoat(เวสทฺ'โคท) n. เสื้อกั้ก,เสื้อยืด,เสื้อยืดรัดรูป, See also: waistcoated adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
waist(n) เอว,ส่วนที่คอด
waistcoat(n) เสื้อกั๊ก,เสื้อยืดรัดรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waist; flank; loin; lumbusเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
กะเอว (n.) waist Syn. เอว, สะเอว
สะเอว (n.) waist Syn. เอว, กะเอว
เอว (n.) waist Syn. สะเอว, กะเอว
กายพันธน์ (n.) waist´s belt See also: belt, waist-band, girdle
เสื้อกั๊ก (n.) waistcoat See also: vest
รอบเอว (n.) waistline See also: waist girth
ประคด (n.) a priest ´s waistband See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks
รัดประคด (n.) a priest ´s waistband See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks Syn. ประคด
เปลือยส่วนบน (v.) strip the waist
เปลือยอก (v.) strip oneself to the waist See also: bare one´s chest
เปลือยอก (v.) strip the waist Syn. เปลือยส่วนบน
เอวกลม (adj.) well-rounded waisted
เอวบาง (v.) be slender-waisted
เอวบาง (adj.) slender-waisted
ไถ้ (n.) long purse tied around the waist See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist Syn. ตุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything below the waist is kaput!ทุกอย่างใต้เอวย่อมสึกหรอ
Kind of instant paralysis from the waist down.เหมือนการเป็นอัมพาท ชั่วคราวตั้งแต่เอวลงไป
Harry,take my waist -What?แฮรี่, จับที่สะโพกฉัน // อะไรนะ?
Honey, from the waist down it's all clit.จะอยู่ตรงข้างล่างนิดๆ
SHE'S PARALYZED FROM THE WAIST DOWN.ยานพาหนะที่ใช้ก่อคดีแต่ละครั้งต่างกัน
You just might want to lower the waist of those pants a little bit.ลูกน่าจะลดเอวกางเกงลงหน่อยนะ
IT GOES AROUND YOUR WAIST LIKE A BELTเธอสามารถเอาของใส่ในนี้ เหมือน กระเป๋าถือไงละ
Because in your dreams you're a horse from the waist down.นั่นเพราะในฝัน ท่อนล่างของนายเป็นม้าน่ะสิ
Thus lowering the weight contributed around the waist and the neck to remain intact.ทำให้น้ำหนักทั้งหมดถูกถ่าย ไปไว้ที่เอว และลำคอ... ก็จะไม่หักด้วย
And I tease her about being all cottage cheese from the waist down.และฉันแหย่ลินเนธเรื่องเธอมีเรียวขาที่ เป็นเซลลูไลท์ทั้งท่อน
I like this because of the waist and the fluffy sleeves.นี่ดูดี ส่วนนี่ก็ดูดี
From the waist down, my shields are up.ตั้งแต่เอวลงไป ฉันมีเกราะคุ้มกัน

waist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山腰[shān yāo, ㄕㄢ ㄧㄠ, 山腰] halfway up a mountain; lit. waist of mountain
熊腰虎背[xióng yāo hǔ bèi, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄠ ㄏㄨˇ ㄅㄟˋ, 熊腰虎背] waist of a bear and back of a tiger; tough and stocky build
腰围[yāo wéi, ㄧㄠ ㄨㄟˊ, 腰围 / 腰圍] waist measurement; girth
坎肩[kǎn jiān, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ, 坎肩] sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat
[yāo, ㄧㄠ, 腰] waist; lower back; pocket; middle
腰部[yāo bù, ㄧㄠ ㄅㄨˋ, 腰部] waist; small of the back
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 裲] waistcoat
坎肩儿[kǎn jiān r, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, 坎肩儿 / 坎肩兒] erhua variant of 坎肩|坎肩, sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat

waist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
ウエストバッグ;ウェストポーチ[, uesutobaggu ; uesutopo-chi] (n) waist pouch; waist bag
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up
下帯[したおび, shitaobi] (n) loincloth; waist cloth
股上[またがみ, matagami] (n) waist (the part of the pants located above the crotch); pant rise
胴回り[どうまわり, doumawari] (n) waist; girth; measurement around waist
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
腰布団[こしぶとん, koshibuton] (n) cushion worn round the waist for warmth
ウエスト(P);ウェスト(P)[, uesuto (P); uesuto (P)] (n) (1) waist; (2) west; (n,vs) (3) waste; (P)
ウエストコート;ウェストコート[, uesutoko-to ; uesutoko-to] (n) waistcoat
ウエストライン;ウェストライン[, uesutorain ; uesutorain] (n) waistline
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
シャツブラウス[, shatsuburausu] (n) shirt blouse; shirtwaist
スリーサイズ[, suri-saizu] (n) bust-waist-hip measurements (wasei
チョッキ[, chokki] (n) waistcoat (por
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main
三尺[さんじゃく, sanjaku] (n) 3 Japanese feet; waistband; belt; cloth girdle
三尺帯[さんじゃくおび, sanjakuobi] (n) waistband; belt; cloth girdle; obi
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
寸胴[ずんどう;ずんど, zundou ; zundo] (adj-na,n,adj-no) cylindrical container (pot, vase, etc.); being stumpy; having no waist; sleeveless
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke
湯巻き[ゆまき, yumaki] (n) (1) (obsc) (See ゆもじ・1) women's waistcloth; loincloth; (2) garment worn by nobles when bathing
美腰[びこし, bikoshi] (n) slim waist; beautiful waistline
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P)
[こし(P);コシ, koshi (P); koshi] (n) (1) back; lower back; waist; hips; lumbar region; (2) (usu. コシ) body (of hair, noodle, paper, etc.); resilience; spring; (P)
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist)
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner
腰垣[こしがき, koshigaki] (n) waist-high fence
腰壁[こしかべ, koshikabe] (n) (See 間仕切り,垂れ壁) waist-high partition wall; breast wall
腰巻き;腰巻[こしまき, koshimaki] (n) loincloth; waistcloth; kimono underskirt
腰縄[こしなわ, koshinawa] (n) leash; rope tied round prisoner's waists
腰羽目[こしばめ, koshibame] (n) waist-high wainscoting; waist-high wainscotting
腰部[ようぶ, youbu] (n,adj-no) loins; hips; pelvic region; waist; (P)

waist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้นเอว[n.] (ban-eo) EN: waist FR: taille [f]
บั้นพระองค์[n.] (banphra-ong) EN: waist FR: taille [f]
เอว[n.] (eo) EN: waist FR: taille [f] ; tour de taille [m] ; reins [mpl]
เอวกิ่ว[n. exp.] (eo kiu) EN: wasp waist FR: taille de guêpe [f]
จังเก[n.] (jangkē) EN: waist FR:
กะเอว[n.] (ka-ēo) EN: waist FR:
กฏิ[n.] (kati) EN: waist FR:
คาดบั้นเอว[v. exp.] (khāt ban-eo) EN: tie around the waist ; girdle the waist FR:
เคียน[v.] (khīen) EN: tie around the waist ; tie up ; girdle FR:
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist FR: porter un enfant sur la hanche
กระโปรงชั้นใน[n. exp.] (kraprōng ch) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip FR: jupon [m]
กระเตง[v.] (kratēng) EN: carry ; carry something on one's waist ; carry a child on one's hip FR:
กระตรุด[n.] (kratrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR:
ปลาตะเพียน[n.] (plātaphīen) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child FR:
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: monk's cloth girdle ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks ; priest 's waistband FR:
รอบเอว[n. exp.] (røp ēo) EN: waistline ; waist girth FR: tour de taille [m]
สะเอว[n.] (sa-ēo) EN: waist FR: taille [f] ; tour de taille [m]
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR: amulette [f] ; talisman [m]
เอวบาง[adj.] (eo bāng) EN: slender-waisted FR: mince ; svelte
เอวกลม[adj.] (eo klom) EN: well-rounded waisted FR:
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle FR:
กั๊ก[n.] (kak) EN: waistcoat FR: gilet [m]
ประคด[n.] (prakhot) EN: priest s waistband ; sash ; belt FR:
เสื้อกั๊ก[n.] (seūakak) EN: waistcoat ; vest FR: gilet [m]
เสื้อกล้าม [n.] (seūaklām) EN: vest ; waistcoat ; undershirt ; singlet FR: maillot de corps [m]
ไถ้[n.] (thai) EN: money belt ; moneybag ; long purse (tied around the waist) FR:
ต่อหมาร่า[n. exp.] (tø mārā) EN: thread-waisted wasp FR:

waist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist
Rockbund {m}waistband
tailliert {adj}waisted
Koppel {f}waist belt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waist
Back to top