ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breechcloth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breechcloth*, -breechcloth-

breechcloth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breechcloth (n.) ผ้าเตี่ยว Syn. loincloth
English-Thai: HOPE Dictionary
breechclothn. ผ้าคาดเอว

breechcloth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches

breechcloth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breechcloth
Back to top