ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-verification-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น verification, *verification*,

-verification- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just for verification through the credit card company.เพื่อเช็คให้ตรงกับบริษัทบัตรเครดิต
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์
Upon verification of your information, you will be transferred to a minimum security facility.เหนืออื่นใด ต้องมีการพิสูัจน์ ความถูกต้อง ข้อมูลคุณ และคุณจะถูกนำไปควบคุมตัว ในแดนที่เคร่งครัดน้อยที่สุด

-verification- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 核查制度] verification regime
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 核证模型 / 核證模型] verification model
验证码[yàn zhèng mǎ, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄇㄚˇ, 验证码 / 驗證碼] verification code

-verification- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification
ベリカード[, berika-do] (n) (abbr) verification card
打けん検証;打鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting)
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) {comp} verification test
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test

-verification- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: verification FR:
การทวนสอบ[n. exp.] (kān thūan s) EN: verification FR: vérification [f]
การทวนสอบเครื่องมือวัด[n. exp.] (kān thūan s) EN: FR: vérification des appareils de mesure [f]
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection FR: vérification [f]
การตรวจเช็ค[n. exp.] (kān trūat c) EN: checking FR: vérification [f] ; contrôle [m]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]

-verification- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Abschlussbericht {m}final report; final verification
Abschlussprüfung {f}final verification
interdisziplinär; fächerübergreifend; fachübergreifend {adj} | interdisziplinäre Prüfunginterdisciplinary | interdisciplinary verification
Rechtschreibprüfung {f}spell verification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -verification-
Back to top