ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

up-to-date

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *up-to-date*, -up-to-date-

up-to-date ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
up-to-date (adj.) ทันสมัย See also: ปัจจุบัน Syn. modern, current, stylish Ops. old-fashioned
English-Thai: HOPE Dictionary
up-to-date(อัพ'ทะเดท) adj. ทันสมัย,ปัจจุบัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันสมัย (adj.) up-to-date See also: modern, in the fashion, fashionable Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ
ทันสมัย (v.) be up-to-date See also: be modern, be in fashion, new Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ngawang keeps me up-to-date on all China's war news.นาวางแจ้งข่าวเรื่อง สงครามจีนให้ฟังตลอด
It's to keep the video as up-to-date as possible.ให้มันทันปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้
First, students who ate the ravioli today and are not up-to-date on their tetanus shots should see the nurse immediately.ก่อนอื่น... นักเรียนคนไหนทานอาหารอิตาเลี่ยน แล้วยังไม่ได้ตรวจบาดทะยัก
Information about everything that happens in Sarkhan will be kept up-to-date, and that's seven days a week.{\cHFFFFFF}ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ใน Sarkhan จะถูกเก็บไว้ up-to-date, {\cHFFFFFF}และที่เจ็ดวันต่อสัปดาห์
Well, everything is now current and up-to-date.ทุกอย่างตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
I thought you should be up-to-date.ฉันว่าเธอควรอัพเดทหน่อย
Okay. All her vaccinations up-to-date?โอเค วัคซีนฉีดตามปกติมั้ย
So, we'll try and keep you up-to-date... as to what exactly is going on.ดังนั้นเราจะพยายามให้คุณมี up-to-date คือไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

up-to-date ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有新意[yǒu xīn yì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 有新意] modern; up-to-date

up-to-date ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date
当世風[とうせいふう, touseifuu] (n,adj-no) latest (fashion, hairstyle, etc.); up-to-date
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
今日的[こんにちてき, konnichiteki] (adj-na) modern; up-to-date; (P)
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P)
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)

up-to-date ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นำสมัย[adj.] (namsamai) EN: modern ; up-to-date ; fashionable FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled FR: moderne ; actuel ; contemporain
ซิ่ง[adj.] (sing) EN: hip ; up-to-date ; modern FR:
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent

up-to-date ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
modern; zeitgemäß {adj}up-to-date

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า up-to-date
Back to top