ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwitting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwitting*, -unwitting-

unwitting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwitting (adj.) ไม่รู้ตัว See also: ไม่รู้ Syn. unaware, ignorant, oblivious, unconscious Ops. aware
unwitting (adj.) ไม่ได้ตั้งใจ See also: ไม่ได้เจตนา Syn. inadvertent, unintentional, accidental Ops. intentional
English-Thai: HOPE Dictionary
unwitting(อันวิท'ทิง) adj. ไม่รู้,ไม่รู้ตัว,ไม่ตั้งใจ., See also: unwittingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
unwittingly(adv) โดยไม่รู้,โดยไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง
I don't want to kidnap and ravish an actual unwitting young woman, so I hire someone to play the role of the damsel in distress.ผมไม่ต้องการลักพาตัวและ ชำเราหญิงสาว ที่ไม่รู้ตัวจริงๆ ดังนั้นผมจึงจ้างบางคน เพื่อมาเล่นบทของ "ดามเซล อิน ดิสเทรส"
They're unwitting pawns in Pan's game.พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในเกมของแพน
We've been calling this a child abduction, but Eddie's daughter Samantha may actually be an unwitting participant.เราเรียกมันว่า การลักพาตัวเด็ก แต่ซาแมนธ่า ลูกสาวเอ็ดดี้ อาจไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น
I'll go pay my respects to our unwitting host.ฉันจะไปสวัสดีเจ้าบ้านที่ยังไม่รู้ตัวซะหน่อย
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ
Unwittingly creepy.ยิ่งทำให้มันดูน่าขนลุกเข้าไปอีก
He seems to have unwittingly triggered a trap here.ดูเหมือนว่าจะถูกกับดักเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
Yes, I had unwittingly sought advice from the father of the leader of my lynch mob.ช่าย ฉันได้แนะนำโดยไม่ได้ตั้งใจ จากคุณพ่อ... ... ของผู้นำม็อบศาลเตี้ยของฉัน
Guys, Shirley's costume is once again unwittingly ambiguous.พวกเรา เชอร์ลีย์แต่งตัวด้วยชุด ที่ดูคลุมเครือโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้ว
I know. As I mostly unwittingly set her on her wicked path.ข้ารู้ เพราะข้าชักนำเธอมาเส้นทางนี้เอง
And even as we speak, he is unwittingly walking this little trojan horse into the scif room on the 7th floor.มีข้อมูลการก่อการร้ายชื่อว่า "สแปโรว์" และในขณะที่เราพูดกันอยู่ เขากำลังเดินถือมัาโทรจันต์นี้

unwitting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly

unwitting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)

unwitting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวร่วมด้านกลับ[n. exp.] (naēoruam dā) EN: unwitting ally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwitting
Back to top