ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beneath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beneath*, -beneath-

beneath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beneath (adv.) อยู่ข้างล่าง See also: อยู่ข้างใต้ Syn. below Ops. atop
beneath (prep.) ข้างล่าง See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้ Syn. below, under
English-Thai: HOPE Dictionary
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
English-Thai: Nontri Dictionary
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภายใต้ (adv.) beneath See also: under, underneath
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน
We must not be the grass... beneath the fighting elephants... of East and West!{\cHFFFFFF}เราจะต้องไม่เป็นหญ้า ... {\cHFFFFFF}ใต้ช้างต่อสู้ ... {\cHFFFFFF}ของตะวันออกและตะวันตก!
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป
And we lived beneath the wavesและเราอาศัยอยู่ใต้คลื่น
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ
In this place, there are no untouchables and no work is beneath any of us.ที่นี่ไม่มีจัณฑาล และไม่มีงานอะไรที่ทำไม่ได้
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด
We were convinced that there was no other life beneath the sky but ours.เราถูกทำให้เชื่อว่า ไม่มีชีวิตอื่นใต้ฟากฟ้านอกจากเรา
Had I not thought it beneath me to lay my private actions open, his character would have been exposed.ผมไม่ได้คิดถึงมันเพราะเห็นเป็นเรื่องไม่สมควร ที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผมออกไป นิสัยของเขาคงจะไม่ถูกเผยออกมา
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน

beneath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
在下方[zài xià fāng, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ, 在下方] beneath
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 之下] under; beneath; less than

beneath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P)
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)

beneath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[adv.] (khāng tāi) EN: beneath ; underneath ; under ; underside FR: sous ; au-dessous ; dessous
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
ใต้[prep.] (tāi) EN: under ; beneath ; below ; underneath FR: sous ; dessous ; au-dessous de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beneath
Back to top