ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grill*, -grill-

grill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grill (n.) ตะแกรง Syn. grid, rack, griddle
grill (n.) อาหารที่ทำด้วยการย่าง เช่น เนื้อย่าง
grill (vt.) ย่าง Syn. barbecue, roast
grille (n.) ลูกกรง See also: ลูกกรงหน้าต่าง Syn. grate, grid
grille (n.) ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
grillwork (n.) โครงตาข่าย See also: ขัดแตะ Syn. lattice work
English-Thai: HOPE Dictionary
grill(กรีล) n. โครงย่าง,ตะแกรงเหล็กย่าง,อาหารเนื้อย่าง,= grille vt. ย่าง,อัง,ทำเป็นช่อง ๆ คล้ายตะแกรงย่าง. vi. ย่าง,อัง., See also: griller n.
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
grillwork(กริล'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครง
English-Thai: Nontri Dictionary
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna do the trash cans and I'm gonna scrape the grill and I'm gonna...จะเอาขยะไปเท เอาเตาย่างไปขัด
Bring him to the grill and cook him with fat.เอามันไปไปขึ้นตะแกรง ย่างมันกับน้ำมัน
Look, I'm turning the grill on at 8.ฉันจะย่างตอน 2 ทุ่มนะ
Hey, how about whatever you catch, we put on the grill tonight?เฮ้ อะไรก็ตามที่คุณจับได้ เราจะเอามันมาทำอาหารกันคืนนี้
Man, on the grill with Syl's mango and lime salsa.ย่างกินกันซัลซ่ามะม่วงเปรี้ยวของซิลกัน
That, gentlemen, is the grill of the guy I shot.สุภาพบุรุษพระเอกคนเก่ง มันเป็นเพชรของไอ้หมอที่ฉันยิงน่ะ
Look what they gave me. The grill of the guy I shot.ดูสิพวกเขาให้อะไรฉันมา เพชรที่อยู่ในฟันของคนร้ายที่ฉันยิง
So, look, we corner it and then we grill it, right?งั้น ฟังนะ เราให้มันจนมุมแล้วก็ย่างมันเลย มันไม่โหดร้ายไปรึไง?
OK, so we ask it nicely, and then we grill it, right?โอเค งั้นเราถามก่อน และจากนั้นค่อยย่าง ได้มั้ย?
I'm gonna go and clean a grill or something.ฉันขอตัวไปเช็ดเตาก่อนนะ
You wanna throw a party here at the Grill tonight.คุณอยากจัดงานปาร์ตี้ที่ร้าน เดอะ กริลล์ คืนนี้
Do you need a ride to the Grill tonight?คุณอยากให้ไปส่งที่ เดอะ กริลล์ ไหม คืนนี้?

grill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 转轮 / 轉輪] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation

grill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリルカバー[, gurirukaba-] (n) {comp} grill cover
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
グリル[, guriru] (n) grill; (P)
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat
ネグリロ;ニグリロ[, neguriro ; niguriro] (n) Negrillo (spa
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor
串焼き[くしやき, kushiyaki] (n,adj-no) grilling on a skewer; spit-roasting
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form
焼き豆腐[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu
焼き魚[やきざかな, yakizakana] (n) grilled fish
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
肉汁[にくじゅう;にくじる, nikujuu ; nikujiru] (n) meat soup; bouillon; juices (from grilled meat)

grill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งย่าง[v. exp.] (ping yāng) EN: grill FR: griller
ร้านอาหารปิ้งย่าง[n. exp.] (rān āhān pi) EN: grill FR: grill [m]
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill FR: rôtir ; griller ; faire griller ; faire rôtir
อาหารทะเลปิ้งย่าง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: grilled seafood FR:
อัตราค่าโดยสาร[n. exp.] (attrā khā d) EN: FR: grille tarifaire [f]
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หอยแครงเผา[n. exp.] (høi khraēng) EN: grilled cockles FR:
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
ไก่ย่างตะไคร้[n. exp.] (kai yāng ta) EN: grilled lemongrass chicken FR:
ไก่ย่างวิเชียรบุรี[n. exp.] (kai yāng Wi) EN: Wichian Buri grilled chicken FR:
การ์ดหม้อน้ำ[n. exp.] (kāt mønām) EN: FR: grille de radiateur [f]
ไข่ปิ้งทรงเครื่อง[n. exp.] (khai ping s) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ไข่ทรงเครื่อง[n. exp.] (khai songkh) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
คอหมูย่าง[n. exp.] (khø mū yāng) EN: grilled pork neck FR:
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
กล้วยเผา[n. exp.] (klūay phao) EN: grilled bananas FR:
กล้วยปิ้ง[n. exp.] (klūay ping) EN: grilled bananas FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
กริด[n.] (krit) EN: grid FR: grille [f]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) EN: grilled prawns ; roasted prawns FR: crevette grillée [f]
ลูกชิ้นปิ้ง[n. exp.] (lūkchin pin) EN: FR: brochette de boulettes de viande grillées [f]
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
หมูสะเต๊ะ[n. exp.] (mū sate) EN: pork satay ; grilled skewered pork in turmeric FR: brochette de porc [f]
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork ; grilled pork ; roast pig FR: porc laqué [m]
หมูยอย่าง[n. exp.] (mūyø yāng) EN: grilled sausage pork FR:
หน้ากระจัง[n. exp.] (nā krajang) EN: grille FR:
น้ำพริกปลาย่าง[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: grilled fish chili sauce FR:
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: sliced grilled beef salad FR:
น้ำตกหมู[n. exp.] (nāmtok mū) EN: grilled pork spicy salad FR:
เนื้อย่าง[n. exp.] (neūa yāng) EN: grilled beef FR: rosbif [m] ; rôti [m]
เนื้อย่างน้ำตก[n. exp.] (neūa yāng n) EN: grilled beef with spices, basil and mint leaves FR:

grill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Fenstergitter {pl}grilles
Gitter {n}grille
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling
Lüftungsgitter {n}ventilation grille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grill
Back to top