ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

til

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *til*, -til-

til ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
til (n.) เมล็ดงา Syn. sesame
tilde (n.) เครื่องหมายบนอักษรแสดงออกเสียงทางจมูกและเพดานปาก
tile (n.) แผ่นกระเบื้อง See also: กระเบื้อง
tile (vt.) ปูกระเบื้อง
tiler (n.) คนปูกระเบื้อง
tiling (n.) การปูกระเบื้อง
tiling (n.) กระเบื้อง
till (conj.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
till (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
till (n.) กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า
till (n.) เงิน Syn. money
till (vt.) เตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก Syn. plough
till hell freezes over (sl.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
till kingdom come (sl.) ตลอดกาล See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
till the cows come home (idm.) นานมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยาวนานมาก
till then (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น
tillage (n.) การไถนา
tiller (n.) ด้ามของหางเสือเรือ
tiller (n.) คนหรือสิ่งที่ใช้เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก See also: ชาวนา, ชาวไร่, รถไถ Syn. farmer
tiller (n.) หน่อของต้นไม้ See also: หน่อของพืช
tilt (vi.) เอียง See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน Syn. incline, slant
tilt (vt.) ทำให้เอียง See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง Syn. incline, slant
tilt (vi.) มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง
tilt (vi.) วิพากษ์วิจารณ์
tilt (vi.) ต่อสู้
tilt (vi.) สู้กันด้วยทวนหรือหอก
tilt (vt.) ตีด้วยค้อนตีเหล็ก
tilt (n.) การทำให้ลาดเอียง
tilt (n.) การเอียงลาด See also: การเอียง, ความเอียง
tilt (n.) การวิพากษ์วิจารณ์
tilt (n.) ความลำเอียง
tilt (n.) การต่อสู้ด้วยหอกหรือทวน
tilt (n.) ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก Syn. tilt hammer
tilt (n.) ประทุน See also: กระโจม, ที่บังแดด, หลังคาผ้าใบ Syn. awning
tilt hammer (n.) ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก
tilth (n.) การเพาะปลูก
English-Thai: HOPE Dictionary
til(ทีล) prep.,conj. until
tile(ไทลฺ) n. แผ่นกระเบื้อง,กระเบื้อง,สิ่งที่คล้ายแผ่นกระเบื้องเครื่องมุงหลังคาหรือลาดพื้น,ท่อกระเบื้อง vt. ปูกระเบื้อง,ติดกระเบื้อง. -tiler n.
till(ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก
tillable(ทิล'ลิเบิล) adj. เพาะปลูกได้,ไถ (นา) ได้
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land
tiller(ทิล'เลอะ) n. ผู้ไถนา,ผู้เพาะปลูก,ชาวนาหน่อ,พืชที่เกิดใหม่,หน่อที่แยก vi. แยกหน่อ
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
tile(n) กระเบื้อง
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้
tilt(n) การสู้ด้วยหอกบนหลังม้า,ประทุนรถ,ผ้าบังแดด,กระโจม
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tillerกอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tile draintile drain, ท่อระบายน้ำดินเผา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tillageการเตรียมดินเพาะปลูก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเบื้อง (n.) tile
กระเบื้อง (n.) tile See also: roofing
พื้นกระเบื้อง (n.) tiled floor
กระทั่งถึง (prep.) till See also: until Syn. จนถึง, จนกระทั่ง
กว่า (prep.) till See also: until, by the time, as Syn. กระทั่ง
จรด (prep.) till See also: until Syn. ถึง, จนถึง, จนกระทั่ง
ยัน (prep.) till See also: until Syn. จนถึง, กระทั่งถึง, จนกระทั่ง
กระดก (v.) tilt See also: bounce, raise, turn upward, bend upward Syn. เผยอ
ลาด (v.) tilt See also: incline, slope Syn. ลาดเท
ลาด (v.) tilt See also: incline, slope Syn. ลาดเท
ลาดเท (v.) tilt See also: incline, slope
ลาดเท (v.) tilt See also: incline, slope
Gentile (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวกับคนยิว (หรือ gentile) Syn. non-Jew, heathen
goshawk (n.) เหยี่ยวตระกูล Accipiter gentilis
non-Jew (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวกับคนยิว (หรือ gentile) Syn. heathen
quintillion (adj.) จำนวน quintillion
scintillation counter (n.) อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation
กระดูกอ่อน (n.) cartilage bone
กระทั่ง (prep.) until See also: through, till, as far as, onward to Syn. จนถึง, จนกระทั่ง
กระสุนวิถี (n.) trajectory of a projectile See also: projectile range Syn. ทางกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
Until you have to doจนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
Why are you still here?ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
I still think you should tell himฉันยังคงคิดว่าคุณควรจะบอกเขา
He was still in need of moneyเขายังคงต้องการเงินอยู่
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
Could we rain check until lunch?เราเลื่อนออกไปจนถึงเวลาอาหารเที่ยงได้ไหม?
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
How come I can't do it until now?เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถทำมันได้จนถึงตอนนี้
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
So I should get used to the job while it's still earlyดังนั้นฉันควรจะคุ้นเคยกับงานแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought you werent coming back til next monday well Im not, but its Jay's birthday. and I couldnt miss that.นีกว่า คุรูจะไม่มา จนกว่าจะวันจันทร์ จริง ๆ จะไม่มา แต่วันเกิด ของ เจ ครูไม่ลืมหรอก
You want me to wait til you've quit the building?จะให้ฉันรอจน คุณออกไปก่อนแล้วค่อยโทรดีมั้ยคะ?
Was I gay, til todayวันแห่งความสุขได้ผ่านไป
There was no alcohol on her breath and she didn't freak out til I got in the room.ไม่ใช่ ไม่มีแอลกอฮอล์ แถมเขาก็ไม่ได้คลั่งจนฉันเขาไป
We made it, Mike. Only four days til the end of school.เรารอดมาได้ ไมค์ อีก 4 วันก็ปิดเทอม
Wow, Brick, can you believe it? Only a couple more days til you're a fourth grader.บริค นึกดูซิ อีกไม่กี่วันลูกก็ขึ้นเกรดสี่
I thought it would last at least til Friday!ฉันคิดว่าอย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงศุกร์นี้ซะอีก!
I wasn't expecting you til the start of the month, Mr. O'Brien.เรานัดกันไว้ต้นเดือนนี่คะ คุณโอ'ไบรอัน
Well, til tomorrow, Bella Brown.แล้วพบกันพรุ่งนี้นะ เบลล่า บราวน์
Til I'm sick of you till I decide to stop coming.,เมื่อไหร่ที่เบื่อหน้าคุณฉันถึงจะไม่มาอีก
Til one day I stole his keys, and an hour later I stole his carจนวันนึงชั้นก็ขโมยกุญแจ อีกชั่วโมงถัดมาก็ขโมยรถเค้า
Til today - that man went away!ผ่านไปพร้อมกับเขาที่จากฉันไป มันจบลงแล้ว

til ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
全才[quán cái, ㄑㄩㄢˊ ㄘㄞˊ, 全才] all-rounder; versatile
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, 肥田粉] ammonium sulfate fertilizer
[dǎi, ㄉㄞˇ, 逮] arrest; catch; seize; until
[zhì, ㄓˋ, 至] arrive; most; to; until
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 子母炮弹 / 子母炮彈] artillery cluster bomb
炮兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, 炮兵] artillery soldier; gunner
炮弹[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 炮弹 / 炮彈] artillery shell
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, 炮火] artillery barrage; gunfire
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, 砲兵] artillery soldier; gunner; also written 炮兵
[qì, ㄑㄧˋ, 迄] as yet; until
石棉瓦[shí mián wǎ, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ ㄨㄚˇ, 石棉瓦] asbestos tiles
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
枯草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, 枯草杆菌 / 枯草桿菌] Bacillus subtilis
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, 纳豆菌 / 納豆菌] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, 大炮 / 大砲] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
饼肥[bǐng féi, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄟˊ, 饼肥 / 餅肥] cake fertilizer
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, 火炮] cannon; gun; artillery
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, 火炮 / 火砲] cannon; gun; artillery
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
软骨[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, 软骨 / 軟骨] cartilage
软骨鱼[ruǎn gǔ yú, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 软骨鱼 / 軟骨魚] cartilagenous fish (such as sharks)
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha

til ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にょろ, nyoro] (n) tilde
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
アーティレリ[, a-teireri] (n) artillery
アーテラリ[, a-terari] (n) artillery
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae)
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste
アバカ[, abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis)
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
イトヒキギンザメ[, itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish)
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
インフォメーションユーティリティー[, infome-shonyu-teiritei-] (n) information utility
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission)
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery)
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East)
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
キャステリャ[, kyasuterya] (n) Castilian
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
タイル方式[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no)
チルダ[ちるだ, chiruda] tilde
チルド[ちるど, chirudo] tilde (~)
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile
マルチリンガル[まるちりんがる, maruchiringaru] multilingual
ユーティリティプログラム[ゆーていりていぷろぐらむ, yu-teiriteipuroguramu] utility program, service program
ユーティリティルーチン[ゆーていりているーちん, yu-teiriteiru-chin] utility routine, service routine
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program
上線[じょうせん, jousen] tilde, over line (~)
不揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility
不揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio
共用プログラム[きょうようプログラム, kyouyou puroguramu] utility program, service program
共用ルーチン[きょうようルーチン, kyouyou ru-chin] utility routine, service routine
利用率[りようりつ, riyouritsu] utilization rate
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] volatile storage
独立ユティリティプログラム[どくりつユティリティプログラム, dokuritsu yuteiriteipuroguramu] independent utility program
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities
通気[つうき, tsuuki] ventilation, airflow
静止画[せいしが, seishiga] still image
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization

til ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāri) EN: antilogarithm FR: antilogarithme [m]
แอบเข้าไปขโมย[v. exp.] (aēp khao pa) EN: FR: subtiliser en douce
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อมิตร[adj.] (amit) EN: unfriendly ; inamical ; hostile FR: inamical
อนรรถ[adj.] (anat) EN: FR: inutile
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อัสดง[n.] (atsadong) EN: Astilbe rivularis FR: Astilbe rivularis
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism FR:
อัตราการใช้กำลังการผลิต[n. exp.] (attrā kān c) EN: Capacity Utilization Rate (CAP U) FR:
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
ใบพัดลม[n. exp.] (baiphat lom) EN: FR: hélice de ventilateur [f]
บลูเบอร์รี[n.] (blūboērī) EN: blueberry FR: myrtille [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire FR: attiser un feu ; ventiler un feu
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste FR: consommer ; utiliser
ชบาโคม[n. exp.] (chabā khōm) EN: Abutilon megapotamicum FR: Abutilon megapotamicum
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: usable ; valid ; serviceable ; working FR: utilisable ; valide ; valable ; fonctionnel
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การได้[adj.] (chai kān da) EN: usable FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ครั้งเดียว[v. exp.] (chai khrang) EN: FR: utilisé une seule fois
ใช้ใหม่[v. exp.] (chai mai) EN: FR: utiliser à nouveau ; réutiliser
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
ใช้งานได้[adj.] (chai ngān d) EN: FR: exploitable ; utilisable
ใช้งานแทน[v. exp.] (chai ngān t) EN: FR: utiliser comme substitut à/au
ใช้น้อยลง[v. exp.] (chai nøi lo) EN: FR: utiliser moins ; avoir un usage moindre
ใช้เป็น[adj.] (chai pen) EN: FR: utilisé comme
ใช้พลังงานมหาศาล[v. exp.] (chai phalan) EN: FR: utiliser une énergie considérable
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: utilize ; make use (of) ; apply FR: se servir de ; mettre à profit
ใช้โปรแกรม[v. exp.] (chai prōkra) EN: FR: utiliser un logiciel
ใช้สำหรับ[v. exp.] (chai samrap) EN: FR: servir à ; utiliser pour

til ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}tilth
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Antilogarithmus {m}antilogarithm
Kunstdünger {m}artificial fertilizer
Artillerist {m} [mil.] | Artilleristen
Auroraastrild {m} [ornith.]Crimson-winged Pytilia
Bastille {f}Bastille
Batik {m,f} [textil.]batik
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider
Auspuffventil {n}; Ausblasventil
Geschiebelehm {m} [geol.]boulder clay; till
Auskragung {f} [techn.]cantilever arm
Kipphebelbremse {f}cantilever brake
Lukenwinde {f}cantilever winch
Winkelkatze {f} [techn.]cantilever crab
Knorpelfisch {m}cartilaginous fish; cartilageous fish
Knorpelskelett {n}cartilaginous skeleton; cartilageous skeleton
Ceylonstelzenläufer {m} [ornith.]Sri Lanka Stilt
hundertstel Liter; Zentiliter {m}centilitre; centiliter [Am.]
Fliesenbelag {m}ceramic tiling
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
Chintz {m} [textil.]chintzing
stilvoll {adj} | stilvoller | am stilvollstenclassy | classier | classiest
Nonne {f} (Ziegel)concave tile
Betondachstein {n}concrete roofing tile
Vertagung {f} (auf)continuance (until) [Am.]
Mönch {m} (Ziegel)convex tile
listig {adv}craftily
Dichtungshalter {m} (Ventileinsatz)cup (valve); valve cup
Dachdecken {n}tiling of the roof
Dekatieren {n} [textil.]decatizing
Tilgung {f} | Tilgungen
Destillat {n} | Destillate
Brennerei {f}; Destille
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve)
Dosierventil {n}; Zumessventil
Zähigkeitseigenschaften {pl}ductile values
durstig {adv}thirstily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า til
Back to top