ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-threadbare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น threadbare, *threadbare*,

-threadbare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The threadbare silk?- เห็นไหม เธอกลับมาเป็นตัวเธออีกแล้ว
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง
They're discolored, threadbare and reek of industrial bleach.สีมันซีดหมดแล้ว แล้วกลิ่นก็เหมือนพวกโรงงาน
Sir, I assure you, The hotel has been retrofitted for earthquakes. I know it looks threadbare right now,โรงแรมตั้งเสริมสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว เราจะปรับปรุงในปีถัดไป

-threadbare- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fadenscheinig {adj} | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -threadbare-
Back to top