ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

television

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *television*, -television-

television ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
television (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, boob tube, box
television (n.) รายการทางโทรทัศน์
television (n.) ธุรกิจโทรทัศน์
television program (n.) รายการโทรทัศน์
television station (n.) สถานีโทรทัศน์ Syn. station, studio
English-Thai: HOPE Dictionary
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television stationsสถานีโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทีวี (n.) television See also: TV Syn. โทรทัศน์
วิทยุโทรทัศน์ (n.) television Syn. โทรทัศน์, วิทยุโทรภาพ
โทรทัศน์ (n.) television See also: TV Syn. ทีวี
สื่อโทรทัศน์ (n.) television media
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
จอทีวี (n.) television screen See also: telescreen, television Syn. จอแก้ว
จอโทรทัศน์ (n.) television screen See also: telescreen, television Syn. จอทีวี, จอแก้ว
จอรับภาพ (n.) television set See also: television receptor/receiver Syn. จอภาพ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ (n.) television station
สถานีโทรทัศน์ (n.) television station
TV (n.) โทรทัศน์ (คำย่อของ television)
ดูทีวี (v.) watch television See also: watch TV
ดูโทรทัศน์ (v.) watch television See also: watch TV Syn. ดูทีวี
ท.ทบ. (n.) Royal Thai Army Radio and Television Syn. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทีวีสี (n.) color television Syn. โทรทัศน์สี
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (n.) Royal Thai Army Radio and Television
โทรทัศน์สี (n.) color television
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
You've been on television a long....คุณออกรายการโทรทัศน์มานาน
When I was your age, television was called books.ตอนปู่อายุเท่าหลาน หนังสือก็เหมือนทีวีนั่นแหละ
It's a network television audition. It's for comics of the future.เป็นการคัดตัวของสถานี เพื่อหาดาวตลกแห่งอนาคต
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
The television and the newspapers. All the shit's out there.ออกข่าวทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ เต็มไปหมด
It's Roy Washburn. Are you near a television set?ผมรอย วอชเบิร์น คุณอยู่ใกล้ทีวีรึเปล่า?
Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing'.บางคนได้รับการเลือกและกลายเป็นรายการโทรทัศน์ บางคนไม่ได้เป็นอะไร
[ Man On Television ] One more thing, and we'll start for-[Man โทรทัศน์เปิด] สิ่งหนึ่งและเราจะเริ่มต้นการฟอร์แมต
But you do not get to watch... my fucking... television set!แต่ห้ามเด็ดขาด ไม่ให้... ดูทีวีของฉันโว้ย
I always thought that was someone's television set.ฉันมักจะคิดว่าเป็นโทรทัศน์ของใครบางคน
Another television van just arrived. And a car. It says 'Florida Eagle.'รถตู้โทรทัศน์อื่นเพิ่งมาถึง และรถยนต์ มันบอกว่า 'ฟลอริด้า Eagle.

television ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中国中央电视台 / 中國中央電視台] China Central Television (CCTV), Chinese National TV
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 教育电视 / 教育電視] Educational Television (Hong Kong)
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 电视广播 / 電視廣播] television broadcast; telecast; videocast
电视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, 电视机 / 電視機] television (set)
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 电视节目 / 電視節目] television program
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 电视台 / 電視臺] television station
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 有线电视 / 有線電視] cable television
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中央电视台 / 中央電視臺] CCTV (Chinese state television)
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 闭路电视 / 閉路電視] closed-circuit television
数字电视[shù zì diàn shì, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 数字电视 / 數字電視] digital television
影视[yǐng shì, ˇ ㄕˋ, 影视 / 影視] movies and television
银屏[yín píng, ˊ ㄆㄧㄥˊ, 银屏 / 銀屏] television; TV screen; the silver screen
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 电视 / 電視] television; TV
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 有线 / 有線] wired; cable (television)

television ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube)
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P)
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
ケーブルTV[ケーブルティービー, ke-burutei-bi-] (n) {comp} cable television
ケーブルテレビ[, ke-buruterebi] (n) cable television
ケーブルテレビジョン[, ke-buruterebijon] (n) cable television
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei
ショーダービジョン[, sho-da-bijon] (n) shordarvision; shore radar television
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial)
ツークール[, tsu-ku-ru] (n) (See クール) two runs of a television series (wasei
テレビアンテナ[, terebiantena] (n) television aerial; television antenna
テレビコマーシャル[, terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial
テレビコンテ[, terebikonte] (n) (abbr) (See コンテ・1) television continuity
テレビスター[, terebisuta-] (n) television star; TV star; telly-celeb
テレビスタジオ[, terebisutajio] (n) television studio; TV studio
テレビスポット[, terebisupotto] (n) place in a TV program; television spot
テレビドラマ[, terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television
テレビ中継[テレビちゅうけい, terebi chuukei] (n,vs) television broadcast
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
テ欄[テらん, te ran] (n) television listings
ユーテルサット[, yu-terusatto] (n) Eutelsat; European television satellite
ワンクール[, wanku-ru] (n) (See クール) one run of a television series (wasei
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] (n) interactive television
帯ドラマ[おびドラマ, obi dorama] (n) radio or television serial broadcast in the same time slot each day or week
帯番組[おびばんぐみ, obibangumi] (n) radio or television program broadcast in the same time slot on all or most days (programme)
最終回[さいしゅうかい, saishuukai] (n) last time; last inning; last part; final episode (of a television program)
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
白黒テレビ[しろくろテレビ, shirokuro terebi] (n) black-and-white television
金ドラ[きんドラ, kin dora] (n) (abbr) television drama aired on Friday nights
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV)
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV)
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV

television ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm t) EN: television repairman FR: réparateur de télévision [m]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōra) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f] ; chaîne [f]
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star FR: vedette de la télévision [f]
ดิจิตอลทีวี[n. exp.] (dijitǿn thī) EN: digital TV FR: télévision numérique [f]
ดูโทรทัศน์[v. exp.] (dū thōratha) EN: watching television FR: regarder la télévision
ห้องที่มีทีวี[n. exp.] (hǿng thī mī) EN: room with a television FR: chambre avec télévision [f]
จอทีวี[n. exp.] (jø thīwī) EN: television screen FR: écran de télévision [m]
จอโทรทัศน์[n. exp.] (jø thōratha) EN: television screen FR: écran de télévision [m]
เคเบิลทีวี[n. exp.] (khēboen thī) EN: cable TV ; cable television FR: télévision par câble [f]
กล้องซีซีทีวี[n. exp.] (klǿng Sī-Sī) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
ละครทีวี[n. exp.] (lakhøn thīw) EN: television play FR:
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon ) EN: television commercial (TVC) FR: film publicitaire [m] ; spot publicitaire [m]
ผู้ผลิตรายการทีวี[n. exp.] (phūphalit r) EN: FR: producteur de télévision [m]
ปิดทีวี[v. exp.] (pit thīwī) EN: turn off the television ; switch off the telly FR: éteindre la télé ; éteindre la télévision
รายการทางโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thān) EN: television series FR: série télévisée [f]
รายการทีวี[n. exp.] (rāikān thīw) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f]
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōr) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f] ; série télévisée [f]
เสาก้างปลา[n. exp.] (sao kāngplā) EN: FR: antenne de télévision [f]
สถานีโทรทัศน์[n. exp.] (sathānī thō) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f]
ซีซีทีวี[n. exp.] (Sī.Sī.Thī.W) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
ทีวี[n.] (thīwī) EN: television ; TV ; telly FR: télévision [f] ; télé [f] (fam.) ; TV = T.V. [f] (abrév.) ; téloche [f] (fam.)
ทีวีอนาล็อก[n. exp.] (thīwī anālǿ) EN: analog television ; analogue television FR: télévision analogique [f]
ทีวีดิจิตอล[n. exp.] (thīwī dijit) EN: digital television FR: télévision numérique [f]
ทีวีสาธารณะ[n. exp.] (thīwī sāthā) EN: FR: télévision publique [f] ; chaîne publique [f]
ทีวีไทย[n. exp.] (thīwī Thai ) EN: Thai television FR: télévision thaïlandaise [f]
โทรทัศน์[n.] (thōrathat) EN: television ; TV ; TV set ; telly (inf.) FR: télévision [f] ; poste de télévision [m] ; téléviseur [m] ; télé [f] (fam.) ; TV = T.V. [f] (abrév.) ; téloche [f] (fam.)
โทรทัศน์ขาวดำ[n. exp.] (thōrathat k) EN: FR: télévision noir et blanc [f]
โทรทัศน์ความละเอียดสูง[n. exp.] (thōrathat k) EN: high-definition television (HDTV) ; HDTV FR: télévision à haute définition [f]
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat s) EN: stereoscopic television FR: télévision en 3D [f]
โทรทัศน์สี[n. exp.] (thōrathat s) EN: FR: télévision en couleur [f]
โต๊ะวางทีวี[n. exp.] (to wāng thī) EN: FR: meuble de télévision [m]
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV FR: regarder la télévision
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classif.: machines, tools, appliances (TVs, radios, refrigerators ...)] FR: [classif. : machines, outils, appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...), appareillages électriques]
นั่งหน้าโทรทัศน์[v. exp.] (nang nā thō) EN: FR: s'asseoir devant la télévision
เปิดทีวี[v. exp.] (poēt thīwī) EN: FR: allumer la télé ; allumer la télévision

television ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettenfernsehen {n}cassette television
Farbfernsehen {n}color television; colour television
Münzfernsehen {n}pay television
Fernsehstörungen {pl}television interference
Fernsehturm {m}television tower
Television {f}television

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า television
Back to top