ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teevee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teevee*, -teevee-

teevee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teevee (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., tube, boob tube, box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teevee
Back to top