ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inarticulately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inarticulately*, -inarticulately-

inarticulately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inarticulately
Back to top