ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anomaly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anomaly*, -anomaly-

anomaly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anomaly (n.) ความผิดปกติ Syn. abnormality, peculiarity, oddity
anomaly (n.) สิ่งที่แปลกประหลาด See also: บุคคลที่ผิดจากปกติ
English-Thai: Nontri Dictionary
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anomalyวิกลภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.ผมเริ่มนับจากตอนที่มันผิดปกติเป็นครั้งแรกเรื่อยมา
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations.
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system.
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ
The ARC. The Anomaly Research Centre.อาร์ค ศูนย์วิจัยและค้นคว้าสิ่งแปลกประหลาด
She took off through an anomaly for eight years. Does that strike you as well-balanced?เธอไปอยู่ที่ประหลาดตั้ง 8 ปี นั่นยังไม่ทำให้นายเห็นเหรอไง
We've got a confirmed anomaly and one very angry raptor.เราทราบสายพันธ์เจ้าตัวก่อเหตุแล้ว เป็นแร็ปเตอร์อารมณ์ร้าย 1 ตัว
But if it is the anomaly that's causing this, that means there could be interference anytime one opens.แต่ถ้ามันเกิดมาจากหลุมนั่น ก็หมายถึงมันจะต้องมีสัญญาณกวน ออกมาทุกครั้งที่มันเปิดออก
If the interference stops when the anomaly disappears, then maybe we're onto something.ถ้าสัญญาณนี้หายไปพร้อมกับหลุมนั่น นั่นหมายความว่าเราเจอบางสิ่งแล้ว
Is it just me or is that anomaly closing?นั่นหลุมกำลังจะปิดใช่ไหม
Well, you were right. It was the anomaly causing the interference.คุณคิดถูกแล้ว หลุมนั่นเป็นต้นเหตุของสัญญาณรบกวน
Every time an anomaly opens it gives off a burst of radio interference.ประตูมิติเหล่านี้ คาดว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดของคลื่นเวลา

anomaly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重力异常[zhòng lì yì cháng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 重力异常 / 重力異常] gravitational anomaly (geol.)
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, 异常 / 異常] exceptional; abnormal; an anomaly

anomaly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三角系異常[さんかくけいいじょう, sankakukeiijou] (n) {math} triangle anomaly
不正常[ふせいじょう, fuseijou] (n,adj-na) anomaly
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly
真近点離角[しんきんてんりかく, shinkintenrikaku] (n) true anomaly (astronomy)
近点離角[きんてんりかく, kintenrikaku] (n) (astronomical) anomaly
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
異常の回復[いじょうのかいふく, ijounokaifuku] (n) fault (anomaly) recovery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anomaly
Back to top