ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*specimen*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น specimen, -specimen-

*specimen* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specimen (n.) ตัวอย่าง See also: ตัวอย่างสำหรับทดสอบ Syn. example, case, instance, model Ops. anomaly
English-Thai: HOPE Dictionary
specimen(สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด., Syn. example
English-Thai: Nontri Dictionary
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
specimen๑. สิ่งส่งตรวจ๒. สิ่งแสดง๓. ตัวอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specimensตัวอย่าง [TU Subject Heading]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
You may recognize one of the specimens from Africa.คุณอาจจะรู้จักหนึ่งใน ตัวอย่างจากแอฟริกา
I'm not even sure they'll go up top when we run out of the specimens we have.ฉันไม่รู้ว่าพวกนั้น จะจับมาให้อีกมั้ย ถ้าตัวทดลองเราหมด
I'm gonna have my men blow the piss... out of those precious specimens of yours,ผมจะให้คนของผม เป่าหัวหนูทดลองของคุณทิ้งให้หมด
You can destroy my specimens, but what about the millions more that are waiting to greet you outside?คุณทำลายตัวทดลองผมได้ แล้วพวกผีดิบล้านๆตัว ข้างนอกล่ะ?
We found our man. lt's the only specimen we can't be accounted for.เจอหลักฐาน แต่ชี้ตัวไม่ได้ว่าเป็นใคร
So the specimen could have been here since then.- หลักฐานมาอยู่ในนี้ได้ยังงัย
We found an unaccounted-for specimen in the south wing and here's his picture.เราแทบไม่มีข้อมูล นี่รูปเค้า
No. I don't want to give you a contaminated specimen. Get my meaning?ไม่, ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วรึไง ผมไม่ต้องการให้คุณได้รับตัวอย่างที่ปนเปื้อนไป เข้าใจความหมายของผมไหม?
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง

*specimen* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 样品 / 樣品] sample; specimen
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, 样本 / 樣本] sample; specimen

*specimen* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
参考品[さんこうひん, sankouhin] (n) reference materials; specimen for reference; reference item; specimen
手蹟[しゅせき, shuseki] (n) holograph; calligraphic specimen; handwriting
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium
筆跡(P);筆蹟;筆迹[ひっせき(P);ふであと(筆跡), hisseki (P); fudeato ( hisseki )] (n,adj-no) (1) handwriting; (n) (2) calligraphy specimen; example of penmanship; holograph; (P)
署名鑑[しょめいかん, shomeikan] (n) signature specimen
胴乱[どうらん, douran] (n) case for botanical specimens
見本組み[みほんぐみ, mihongumi] (n) specimen page
試供品[しきょうひん, shikyouhin] (n) specimen; sample
試験片[しけんへん, shikenhen] (n) test piece; test specimen
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form

*specimen* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
ผักเหลียง[n. exp.] (phak līeng) EN: gnemon ; Gnetum gnemon ; melindjo - male specimen ; melinjo ; peesae FR:
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)

*specimen* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterexemplar {n}perfect specimen
Prachtexemplar {n}splendid specimen
Exemplar {n}specimen
Belegexemplar {n}specimen copy
Präparateträger {m}specimen holder
Probenummer {f}specimen number
Probeseite {f}specimen page
Unterschriftenprobe {f}specimen signature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *specimen*
Back to top