ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-specialist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น specialist, *specialist*,

-specialist- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์
Janet Tokada, this is Jack Hall. Janet's a hurricane specialist with NASA.เจเน็ต โทคาดะ นี่คือ แจ็คฮอลล์ เป็นผู้เชียวชาญด้านเฮอร์ริเคนของนาซ่า
But one of my parishioners told me about a specialist they brought in.แต่ว่าลูกศิษย์ของพ่อคนนึงบอกว่า เกี่ยวกับเชี่ยวชาญ..
This is Specialist Deerfield's dad. We've come to look at his bunk.นี่พ่อของเดียร์ฟิลด์ เรามาดูห้องเขา
But Vargo was a specialist in the Middle East.แต่วีโกร์เป็นจนท.พิเศษในตะวันออกกลาง.
Vargo was a specialist in Israel.วาร์โก้เป็นจนท.พิเศษที่อิสราเอล.
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก
Notice the lab coat. We know a specialist who would like to try out a theory.เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่ง ที่อยากจะพิสูจน์ทฤษฏีอะไรหน่อย
I'm a freelance Computer specialist With the city.ผมทำงานคอมฯ ฟรีแลนซ์ให้เทศบาล
Could probably use a specialist on the payroll.ควรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษไว้บ้าง
I've found a replacement English specialist with impeccable credentials.ท่านเชอร์ชิลคิดถูกมาตลอด ฮิตเลอร์ตั้งใจแบบนี้มาแต่ต้น
I'll talk to a specialist about your urine problem.ผมจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัสสาวะให้นะ

-specialist- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, 专司 / 專司] specialist (responsible some task)
专门机构[zhuān mén jī gòu, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 专门机构 / 專門機構] specialist organization

-specialist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist
リフォームインストラクター[, rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei
心臓専門医[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank)
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist
装蹄師;装締師[そうていし, souteishi] (n) farrier (person who fits foot irons on horses and cows); hoof (care) specialist

-specialist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนัญพิเศษ[n.] (chamnanphis) EN: expert ; specialist ; master FR: expert [m]
ช่างผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (chang phūch) EN: specialist technician FR:
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master FR: expert [m] ; spécialiste [m]
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; maître [m]
หมอตา[n.] (mø tā) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist FR: oculiste [m, f] ; ophtalmologue [m, f] ; spécialiste de la vue [m, f]
นักเลง[n. exp.] (naklēng) EN: connoisseur ; specialist ; lover FR: spécialiste [m]
นักเทคโนโลยีพลังงาน[n. exp.] (nak theknōl) EN: energy technology specialist FR:
นักวิชาการ[n.] (nakwichākān) EN: technocrat ; specialist ; academic ; technical officer FR: spécialiste [m]
นักวิชาการพัฒนาชุมชน[n. exp.] (nakwichākān) EN: community development specialist FR:
นักวิชาการแรงงาน[n. exp.] (nakwichākān) EN: labour specialist FR:
แผนกหูคอจมูก[n.] (phanaēk hū ) EN: ENT specialist FR: ORL [f] ; o.r.l. [f] ; oto-rhino-laryngologie [f]
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
ผู้ชำนาญเฉพาะ(ทาง...)[n. exp.] (phūchamnān ) EN: specialist (in …) FR: spécialiste (en …) [m]
ผู้ชำนาญการ[n.] (phūchamnānk) EN: expert ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m]
ผู้ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (phūchamnānk) EN: specialist FR:
ผู้ชำนาญการศุลกากร[n. exp.] (phūchamnānk) EN: customs specialist FR:
ผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (phū chamnan) EN: specialist FR: specialiste [m]
ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phū chīochā) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง[n. exp.] (phū chīochā) EN: specialist FR:
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี[n. exp.] (phū chīochā) EN: tax specialist FR:
ผู้เชี่ยวชาญภาษา[n. exp.] (phū chīochā) EN: language specialist FR: spécialiste des langues [m]
ผู้สันทัดกรณี[n. exp.] (phū santhat) EN: well-informed person ; person in the know ; authority ; specialist FR: personne bien informée [f]

-specialist- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge
Fachreferent {m}subject specialist
Lektor {m}subject specialist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -specialist-
Back to top